Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

Data ogłoszenia:2004-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 14

Strona 1 z 2
L 249/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stwierdzono, że chodzi w tym przypadku o zmiany zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92. W następstwie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) omawianych zmian, Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia wyrażającego sprzeciw w rozumieniu art. 7 wymienionego rozporządzenia. W konsekwencji, zmiany te powinny zostać zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

(5)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, władze Zjednoczonego Królestwa złożyły wniosek o modyfikacje opisu i metody otrzymywania produktu w odniesieniu do oznaczenia „Scotch Lamb”, wpisanego jako chronione oznaczenie geograficzne na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 z 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych z tytułu procedury przewidzianej w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (2). W wyniku analizy wniosku o zmiany stwierdzono, że chodzi o znaczne poprawki. Zgodnie z procedurą przewidzianą art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i w odniesieniu do znacznych poprawek, procedura określona w art. 6 ma zastosowanie mutatis mutandis.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany znajdujące się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wpisuje się i publikuje zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Pełne zestawienie, zawierające główne elementy opisu, znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. nione rozporządzeniem (WE) 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. nione rozporządzeniem (WE) 23.3.2004, str. 3).

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 526/2004 (Dz.U. L 85 z (3) Dz.U. C 99 z 25.4.2003, str. 3 (Scotch Lamb).

23.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/15

ZAŁĄCZNIK I ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2081/92 ZMIANA OPISU CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO (ART. 9) NR KE: UK/0275/24.1.1994 1. Zarejestrowane oznaczenie: C.O.G. Scotch Lamb 2. Wnioskowane zmiany: — Pozycje dokumentu specyfikacji: Nazwisko Opis Obszar geograficzny Dowód pochodzenia Metoda otrzymywania Związek Oznakowanie Wymóg krajowy — Zmiana(-y): Opis W celu lepszego odzwierciedlenia aktualnej praktyki, uwzględnienia obaw konsumentów dotyczących zwiększenia przejrzystości etykietowania oraz poprawy jakości Scotch Lamb, obecnie obowiązujący opis: „Produkt pochodzi z jagniąt hodowanych w ostatniej, trwającej minimalnie dwa miesiące, fazie na określonym obszarze oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych.” modyfikuje się, jak następuje: „Produkt pochodzi z jagniąt narodzonych i hodowanych w ciągu całego cyklu życia na określonym obszarze geograficznym oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych. Zwierzęta urodzą się i zostaną ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 26 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

 • Dz. U. L249 - 20 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104) (1)

 • Dz. U. L249 - 18 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435) (Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) (1)

 • Dz. U. L249 - 11 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L249 - 9 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

 • Dz. U. L249 - 8 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L249 - 7 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L249 - 5 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L249 - 4 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L249 - 3 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L249 - 1 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.