Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435) (Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 18

L 249/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435)

(Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Wymogi te są zasadniczo takie same, jak wymogi krajowe dotyczące wjazdu na terytorium Szwecji obowiązujące przed wdrożeniem rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 21,

Pomiędzy Szwecją a Danią istnieje dwustronne porozumienie określające wymogi dotyczące przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji między wyspą Bornholm (DK) na Morzu Bałtyckim a innymi częściami terytorium Danii, które to wymogi są mniej restrykcyjne od tych, jakie mają zastosowanie do wjazdu na terytorium Szwecji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Należałoby utrzymać powyższą ograniczoną derogację od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 określa na tymczasowy okres pięciu lat wymogi weterynaryjne mające zastosowanie na terytorium Szwecji, m.in. do przemieszczania w charakterze niehandlowym psów i kotów domowych.

(5) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 7).

(1)

Środek przewidziany w niniejszej decyzji jest zgodny z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywieniowego i Zdrowia Zwierząt,

23.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/19

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja odnosi się do Danii i Szwecji.

Artykuł 1 Na podstawie derogacji od art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003, do upływu okresu tymczasowego ustanowionego w tym artykule, przewóz tych gatunków zwierząt domowych, które wymienione są w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 pomiędzy wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii przez terytorium Szwecji jest dozwolony na warunkach uzgodnionych między obu Państwami Członkowskimi. Artykuł 2 Niniejsza decyzja obowiązuje od 3 lipca 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 26 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

 • Dz. U. L249 - 20 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104) (1)

 • Dz. U. L249 - 14 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

 • Dz. U. L249 - 11 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L249 - 9 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

 • Dz. U. L249 - 8 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L249 - 7 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L249 - 5 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L249 - 4 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L249 - 3 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L249 - 1 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.