Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 20 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 20 - Strona 3

Strona 3 z 5

d) zwierzęta pochodzą z gospodarstw wolnych od BHV1 zgodnych z definicją w załączniku III, mieszczących się w Państwach Członkowskich, w których istnieje obowiązek zgłaszania przypadków bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy i w których w promieniu 5 km wokół gospodarstwa nie stwierdzono klinicznych ani patologicznych oznak infekcji BHV1 w ciągu 30 poprzedzających dni, a zwierzęta przeszły z wynikiem negatywnym test na obecność przeciwciał wymieniony w pkt 1 ust. c, przeprowadzony na próbce krwi pobranej w ciągu 14 dni poprzedzających wysyłkę.

L 249/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2004

3. Bydło rzeźne pochodzące z Państw Członkowskich lub ich regionów niewymienionych w załączniku II, przeznaczone dla Państw Członkowskich lub ich regionów wymienionych w załączniku I, będzie transportowane bezpośrednio do rzeźni docelowej lub do zatwierdzonego ośrodka grupującego, skąd będzie transportowane do rzeźni w celu uboju zgodnie z art. 7 tiret drugie dyrektywy nr 64/432/EWG. 4. W pkt 4 sekcji C certyfikatu zdrowia określonego we wzorze 1 w załączniku F do dyrektywy nr 64/432/EWG, dołączanego do bydła wymienionego w punkcie 1, podaje się następujące informacje: a) po pierwszym tiret: „IBR”, b) po drugim tiret: „Art. 2 ust. … pkt … decyzji Komisji nr 2004/558/WE”. Artykuł 3 1. Bydło przeznaczone do hodowli i produkcji pochodzące z Państw Członkowskich lub ich regionów niewymienionych w załączniku II i przeznaczone dla Państw Członkowskich lub ich regionów wolnych od bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy wymienionych w załączniku II musi spełniać następujące gwarancje dodatkowe: a) musi odpowiadać gwarancjom dodatkowym przewidzianym w art. 2 ust. 1 lit. a) i b); b) bydło to i inne zwierzęta przebywające w tym samym miejscu izolacji wymienionym w art. 2 ust. 1 lit. b) musi uprzednio przejść z wynikiem negatywnym test serologiczny przeprowadzony na próbkach krwi pobranych nie wcześniej niż 21 dni po ich przybyciu do miejsca izolacji w celu odkrycia przeciwciał przeciw całemu BHV1; c) nie mogą być uprzednio szczepione przeciw bydlęcemu zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy. 2. Bydło rzeźne pochodzące z Państw Członkowskich lub ich regionów niewymienionych w załączniku II i przeznaczone dla Państw Członkowskich lub ich regionów wymienionych w załączniku II będzie transportowane bezpośrednio do rzeźni docelowej w celu uboju zgodnie z art. 7 tiret pierwsze dyrektywy nr 64/432/EWG.

3. W pkt 4 sekcji C certyfikatu zdrowia określonego we wzorze 1 w załączniku F do dyrektywy nr 64/432/EWG, dołączanego do bydła wymienionego w punkcie 1, podaje się następujące informacje: a) po pierwszym tiret: „IBR”, b) po drugim tiret: „Art. 3 decyzji Komisji nr 2004/558/WE”. Artykuł 4 Bydło przeznaczone do hodowli i produkcji pochodzące z Państwa Członkowskiego lub jego regionu wymienionego w załączniku II i przeznaczone dla Państwa Członkowskiego lub jego regionu wymienionego w załączniku I lub II musi odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 2 ust. 1 lit. a). Artykuł 5 Państwa Członkowskie zapewnią standaryzację testów serologicznych wymienionych w art. 2 ust. 1 lit. c) ppkt ii) i w art. 3 ust. 1 lit. b), wykrywających przeciwciała przeciw całemu BHV1, przeciw serum silnie pozytywnemu, słabo pozytywnemu i negatywnemu przyjętym jako międzynarodowe standardy OIE dla testów BHV1. Artykuł 6 Uchyla się decyzję nr 2004/215/WE. Artykuł 7 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2004 r. Artykuł 8 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

23.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/23

ZAŁĄCZNIK I

Państwo Członkowskie

Regiony Państwa Członkowskiego, wobec których stosuje się dodatkowe gwarancje w przypadku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG

Niemcy

Wszystkie regiony

ZAŁĄCZNIK II

Państwo Członkowskie

Regiony Państwa Członkowskiego, wobec których stosuje się dodatkowe gwarancje w przypadku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 20 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 26 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

 • Dz. U. L249 - 18 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435) (Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) (1)

 • Dz. U. L249 - 14 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

 • Dz. U. L249 - 11 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L249 - 9 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

 • Dz. U. L249 - 8 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L249 - 7 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L249 - 5 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L249 - 4 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L249 - 3 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L249 - 1 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.