Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 20 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 20 - Strona 5

Strona 5 z 5

23.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/25

2.2.2. badania serologiczne na przeciwciała przeciwko BHV1 zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym na co najmniej jednej osobnej próbie mleka lub na zbiorczej próbie mleka pobranej od najwyżej 5 zwierząt w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy od wszystkich krów mlecznych, a wszystkie krowy niemleczne i osobniki męskie, znajdujące się na gospodarstwie, starsze niż 24 miesiące zareagowały ujemnie na badanie serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), przeprowadzonym na próbie krwi pobranej w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy; 2.2.3. w przypadku gospodarstw mlecznych, na których co najmniej 30 % bydła stanowią krowy mleczne, badania serologiczne na przeciwciała przeciwko BHV1 zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym na co najmniej trzech próbach mleka pobranych, w zależności od charakteru zastosowanego testu, od stada liczącego nie więcej niż 50 zwierząt w odstępach co najmniej trzymiesięcznych, lecz nieprzekraczających 12 miesięcy; badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit c), zostały przeprowadzone, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, na co najmniej jednej próbie krwi pobranej od wszystkich niemlecznych krów i od wszystkich osobników męskich starszych niż 24 miesiące, w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy. 3. Status gospodarstwa hodującego bydło wolnego od BHV1 zostanie zawieszony w przypadku gdy w trakcie badań, o których mowa w pkt od 2.2.1 do 2.2.3 zwierzę zareaguje dodatnio w teście na przeciwciała, określonym w art. 2 ust. 1 lit c). 4. Status gospodarstwa wolnego od BHV1, zawieszony zgodnie z ust. 3, zostanie przywrócony jedynie po przeprowadzeniu dwóch badań serologicznych, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, w odstępach co najmniej 2 miesięcy. Badania rozpoczną się nie wcześniej niż po 30 dniach od usunięcia ze stada zwierząt, które zareagowały dodatnio na testy serologiczne i obejmą: badania serologiczne na przeciwciała, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit.c) u wszystkich sztuk bydła znajdujących się w gospodarstwie, przeprowadzone na próbach krwi, lub w przypadku krów mlecznych – testy na przeciwciała BHV1, przeprowadzone na osobnych próbach mleka lub zbiorczej próbie mleka pobranej od najwyżej 5 zwierząt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 20 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 26 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

 • Dz. U. L249 - 18 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435) (Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) (1)

 • Dz. U. L249 - 14 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

 • Dz. U. L249 - 11 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L249 - 9 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

 • Dz. U. L249 - 8 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L249 - 7 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L249 - 5 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L249 - 4 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L249 - 3 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L249 - 1 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.