Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

Data ogłoszenia:2004-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 26

L 249/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

(2004/559/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

na poziomie 31 % ludności regionów NUTS II nieobjętych Celem 1;

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, uwzględniając opinię Komitetu ds. Rozwoju i Rekonwersji Regionów, Komitetu ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi oraz Komitetu ds. Struktur Rybołówstwa i Akwakultury, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja na podstawie propozycji od Państw Członkowskich oraz w bliskim porozumieniu z zainteresowanym Państwem Członkowskim opracowuje listę obszarów kwalifikujących się w ramach Celu 2, przy odpowiednim uwzględnieniu priorytetów krajowych;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Obszary Republiki Czeskiej kwalifikujące się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. zostały wyszczególnione w Załączniku do niniejszej Decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Celem 2 Funduszy Strukturalnych jest wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych; Komisja i Państwa Członkowskie dążą do zapewnienia, aby pomoc rzeczywiście koncentrowała się na najsilniej dotkniętych obszarach i na najbardziej odpowiednim poziomie geograficznym; Limit ludnościowy wynosi 370 000 mieszkańców zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, ustanawiającego limit dla Republiki Czeskiej

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia.

23.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/27

ZAŁĄCZNIK LISTA OBSZARÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ W RAMACH CELU 2 W REPUBLICE CZESKIEJ w latach 2004–2006

Kwalifikujące się obszary Region na poziomie NUTS III Cały region na poziomie NUTS III za wyjątkiem Wyłącznie następujące obszary regionu na poziomie NUTS III Ludność regionu na poziomie NUTS III w kwalifikujących się obszarach (liczba mieszkańców)

Obszary spełniające kryteria określone w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Praga Dzielnice (kod krajowy): Praga 1 (500054) Praga 8 (500208) Praga – Březiněves (538124) Praga – Ďáblice (547298) Praga – Dolní Chabry (547301) Praga 9 (500216) Praga 12 (547107) Praga – Libuš (547051) Praga 14 (547361) Praga – Dolní Počernice (538175) Praga 15 (547387) Praga – Dolní Měcholupy (547379) Praga – Dubeč (538205) Praga – Petrovice (547395) Praga – Štěrboholy (547409) Praga 19 – Kbely (547344) Praga – Čakovice (547310) Praga – Satalice (538736) Praga – Vinoř (539007) Praga 20 – Horní Počernice (538213) Praga 21 – Újezd nad Lesy (538949) Praga – Běchovice (538060) Praga – Klánovice (538302) Praga – Koloděje (538353) 364 766

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 20 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104) (1)

 • Dz. U. L249 - 18 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435) (Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) (1)

 • Dz. U. L249 - 14 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

 • Dz. U. L249 - 11 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L249 - 9 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

 • Dz. U. L249 - 8 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L249 - 7 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L249 - 5 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L249 - 4 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L249 - 3 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L249 - 1 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.