Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2004-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 5

23.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Zgodnie z uwagą dodatkową 5b) soki owocowe z dodatkiem cukru, zawierające w ich naturalnym stanie mniej niż 50 % soku owocowego, tracą naturalny charakter soków owocowych objętych pozycją 2009.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) w szczególności jego art. 9 ust. 1 pkt a),

Metoda obliczania zawartości soku owocowego, wykorzystująca liczbę Brixa, określaną zgodnie z uwagą dodatkową 2b) działu 20 Nomenklatury Scalonej i wartością standardową włączoną do uwagi dodatkowej 5a) działu 20, opisana jest w nocie wyjaśniającej do pozycji 20 Nomenklatury Scalonej (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło nomenklaturę towarową, zwaną dalej „Nomenklaturą Scaloną”, znajdującą się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 1776/2001 i noty wyjaśniającej do pozycji 2009 okazało się, że niektóre zagęszczone soki jabłkowe o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67 zostały usunięte z pozycji 2009 na podstawie uwagi 5 i wyniku obliczenia zawartości soku jabłkowego zgodnie z notą wyjaśniającą w pozycji 2009, chociaż chodziło o naturalny sok jabłkowy bez dodatku cukru, z którego woda została usunięta w celu otrzymania zagęszczonego soku jabłkowego.

(2)

W celu określenia zawartości dodanego cukru w sokach owocowych objętych pozycją 2009, rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 włączyło do noty dodatkowej 5a) działu 20 Nomenklatury Scalonej kilka liczb ustalonych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 950/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2). W odniesieniu do soku jabłkowego liczba ta wynosi 11.

(6)

Ponadto, badania naukowe wykazały, że od czasu wprowadzenia w życie w 1968 r. wartości standardowej 11 dla soku jabłkowego, do produkcji zagęszczonych soków z jabłek wykorzystywane były nowe odmiany jabłek. Omawiane nowe odmiany, charakteryzujące się wysokim poziomem kwasowości pozwalają na uzyskanie średniej liczby Brixa 13 dla niezagęszczonego soku jabłkowego. Należy zatem dokonać przeglądu liczby 11 określonej w 1968 r. i przenieść do kategorii 13, aby nie wykluczać z pozycji 2009 naturalnego soku jabłkowego produkowanego z nowych odmian.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2001 z dnia 7 września 2001 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (3) wprowadziło do działu 20 uwagę dodatkową 5b), która zmienia uwagę dodatkową 5 scalonej nomenklatury.

(7)

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2344/2003 (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 38). 2) Dz.U. L 172 z 22.7.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (EWG) nr 3529/87 (Dz.U. L 336 z 26.11.1987, str. 3). (3) Dz.U. L 240 z 8.9.2001, str. 3.

Należy odtąd zmienić uwagę dodatkową 5a) działu 20 Nomenklatury Scalonej (załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87) poprzez skreślenie zapisu „— sok jabłkowy: 11” i włączenie go do kategorii „— pozostałe soki owocowe lub warzywne, włącznie z mieszaninami soków: 13”.

(4) Dz.U. C 256 z 23.10.2002, str. 84.

L 249/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2004

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Skreśla się z noty dodatkowej 5a) działu 20 Nomenklatury Scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 tiret drugie „— sok jabłkowy: 11”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 249 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 26 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

 • Dz. U. L249 - 20 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104) (1)

 • Dz. U. L249 - 18 z 200423.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435) (Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) (1)

 • Dz. U. L249 - 14 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

 • Dz. U. L249 - 11 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L249 - 9 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

 • Dz. U. L249 - 8 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L249 - 7 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L249 - 4 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L249 - 3 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L249 - 1 z 200423.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.