Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2004 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2762) (Wyłącznie teksty w języku angielskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

Data ogłoszenia:2004-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 21

Strona 1 z 3
24.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2004 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2762)

(Wyłącznie teksty w języku angielskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2004/561/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

skach, czyniąc odwołanie do decyzji Komisji 94/442/WE z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia procedury pojednawczej w ramach rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (4).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. c),

Państwa Członkowskie miały możliwość wniesienia prośby o otwarcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana i Komisja przeanalizowała raport sporządzony po zakończeniu tej procedury.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

(3)

po konsultacji z Komitetem EFOGR,

Artykuł 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 729/70, jak również art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 stanowią, że finansowane mogą być jedynie refundacje wywozowe przy wywozie do krajów trzecich oraz działania interwencyjne mające na celu stabilizację rynków rolnych, odpowiednio przyznane lub przedsięwzięte zgodnie z zasadami wspólnotowymi w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przeprowadzone weryfikacje, wyniki dwustronnych dyskusji i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez Państwa Członkowskie nie spełnia warunków i nie może zatem być finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR.

(1)

Artykuł 5 rozporządzenia (EWG) nr 729/70 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999, a także art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (3) stanowią, że Komisja przystępuje do niezbędnych weryfikacji, informuje Państwa Członkowskie o wynikach weryfikacji, zapoznaje się z ich zastrzeżeniami, zwołuje dwustronne dyskusje w celu wypracowania porozumienia z danymi Państwami Członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnio-

(5)

Należy wskazać kwoty nieuznane do poniesienia w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR, które to kwoty nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż 24 miesiące przed pisemnym powiadomieniem Państw Członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

(1) Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1287/95 (Dz.U. L 125 z 8.6.1995, str. 1). 2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. ( (3) Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2025/2001 (Dz.U. L 274 z 17.10.2001, str. 3).

Dla przypadków objętych niniejszą decyzją szacunek kwot do wykluczenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami wspólnotowymi został zakomunikowany Państwom Członkowskim przez Komisję w syntetycznym raporcie.

(4) Dz.U. L 182 z 16.7.1994, str. 45. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją (WE) nr 2001/535/WE (Dz.U. L 193 z 17.7.2001, str. 25).

L 250/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2004

(7)

Niniejsza decyzja nie przesądza konsekwencji finansowych, jakie Komisja mogłaby uzyskać z wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 2 kwietnia 2004 r. i dotyczących kwestii stanowiących jej przedmiot,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 250 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 13 z 200424.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Cypru kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 r. do 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2123) (Tylko wersja grecka jest autentyczna)

 • Dz. U. L250 - 11 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L250 - 9 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L250 - 8 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz krów i jałówek niektórych ras górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1143/98

 • Dz. U. L250 - 7 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L250 - 6 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L250 - 3 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L250 - 1 z 200424.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.