Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

Data ogłoszenia:2004-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 1

27.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

zamierza poprzeć wysiłki mające w szczególności na celu wspieranie trwałego pokoju i pojednania w Sudanie, wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB zostało zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/510/WPZiB z dnia 10 czerwca 2004 r., przewidującym dodatkowe wyłączenia z embarga w odniesieniu do operacji zarządzania sytuacjami kryzysowymi przez Unię Afrykańską.

(3)

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/510/WPZiB z dnia 10 czerwca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB dotyczące nałożenia na Sudan embarga na broń, amunicję i sprzęt wojskowy (1),

(4)

To wyłączenie stosuje się również do embarga na niektóre rodzaje pomocy finansowej i technicznej. Rozporządzenie (WE) nr 131/2004 powinno być wobec tego odpowiednio zmienione. W celu zapewnienia, że wyłączenie będzie skuteczne w możliwie najkrótszym czasie, niniejsze rozporządzenie powinno wejść niezwłocznie w życie i stosować się, począwszy od dnia przyjęcia wspólnego stanowiska 2004/510/WPZiB,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Wspólne stanowisko Rady przewiduje embargo na broń, amunicję i sprzęt wojskowy dla Sudanu, włącznie z zakazem udzielania pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi w Sudanie. Zakaz udzielania pomocy technicznej i finansowej, związanej z działaniami wojskowymi, jest wprowadzony w życie na poziomie Wspólnoty rozporządzeniem (WE) nr 131/2004 dotyczącym niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu (3).

2004/31/WPZiB (2)

Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 131/2004 otrzymuje brzmienie: „Art. 4 1) W drodze odstępstwa od art. 2 i 3, właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w Załączniku, mogą zezwolić na finansowanie i udzielanie pomocy finansowej i technicznej związanej z: a) nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, bądź na rzecz programów rozwoju instytucjonalnego Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz Wspólnoty; b) materiałami przeznaczonymi na działania Unii Europejskiej i Narodów Zjednoczonych, dotyczące zarządzania sytuacjami kryzysowymi; c) sprzętem do usuwania min oraz materiałami przeznaczonymi do stosowania przy usuwaniu min;

(2)

W świetle rozwoju sytuacji w Sudanie i w regionie w ostatnim czasie, w tym także podpisania w dniu 8 kwietnia 2004 r. porozumienia o wprowadzeniu w życie zawieszenia broni w związku z kryzysem humanitarnym w Darfur, oraz planowanego rozmieszczenia w Sudanie przedstawicieli Komitetu ds. Zawieszenia Broni działającego pod przewodnictwem Unii Afrykańskiej, UE

(1) Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 28. (2) Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 55. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/510/WPZiB (Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 28). (3) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 1.

L 251/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2004

d) operacjami zarządzania kryzysami, podejmowanymi przez Unię Afrykańską włącznie z materiałami przeznaczonymi na takie operacje. 2) Nie udziela się zezwoleń na działania, które już miały miejsce.”

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 10 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 20 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 19 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/566/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 18 z 200427.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

 • Dz. U. L251 - 14 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781) (1)

 • Dz. U. L251 - 9 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L251 - 6 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na dziesięcioletni okres użytkowania dodatku Elancoban do paszy, należącego do grupy kokcydiostatyk i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L251 - 5 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L251 - 3 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.