Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 14

Strona 1 z 3
L 251/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/564/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniającą decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 92/117/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 1, 2 i 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1, 2 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

nienia weryfikacji zgodności z przepisami prawa dotyczącymi pasz i żywności oraz zasadami zdrowia i dobrostanu zwierząt (4) wyznacza wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie salmonelli, ustanowione na mocy dyrektywy 92/117/EWG, do przeprowadzania analiz i badań chorób odzwierzęcych (salmonelli), począwszy od 1 stycznia 2006 r. Do tego dnia, by uniknąć sytuacji, w której we Wspólnocie nie byłoby takiego laboratorium, to laboratorium powinno być tymczasowo ponownie wyznaczone na wspólnotowe laboratorium w zakresie salmonelli.

Do celów zarządzania finansowego należy wyjaśnić, że ponowne wyznaczenie wspólnotowych laboratoriów referencyjnych, o których mowa powyżej, powinno obowiązywać, począwszy od dnia, w którym traci moc dyrektywa 92/117/EWG.

(5)

Wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie salmonelli zostały wyznaczone na mocy dyrektywy Rady 92/117/EWG (3). Dyrektywa 2003/99/WE przewiduje uchylenie dyrektywy 92/117/EWG z dniem 12 czerwca 2004 r. Na mocy dyrektywy 2003/99/WE Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ma być odpowiedzialny za realizację zadań równorzędnych tym, które wykonywało wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych. Niemniej jednak, dla zapewnienia sprawnego wprowadzenia nowego porządku, uznaje się za właściwe utrzymanie przez ograniczony okres dotychczasowego wspólnotowego laboratorium w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych. Z tego względu to laboratorium powinno być ponownie wyznaczone na wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędowych kontroli przeprowadzanych w celu zapew-

(2)

Należy precyzyjnie ponownie określić zakres obowiązków i zadań wspólnotowego laboratorium referencyjnego w zakresie salmonelli oraz odpowiednich krajowych laboratoriów referencyjnych, w ramach nowych uregulowań ustanowionych dyrektywą 2003/99/WE i rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. Wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie salmonelli dotychczas zasadniczo prowadziło działalność w dziedzinie żywego drobiu i wprowadzanie zmian do programu pracy tego laboratorium na rok 2004 nie jest właściwe. Nowe obszary kompetencji wspólnotowego laboratorium referencyjnego i krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli powinny obowiązywać dopiero, począwszy od 1 stycznia 2005 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin, Niemcy, wyznacza się, do 31 grudnia 2004 r., na wspólnotowe laboratorium referencyjne w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 20 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 19 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/566/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 18 z 200427.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

 • Dz. U. L251 - 9 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L251 - 6 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na dziesięcioletni okres użytkowania dodatku Elancoban do paszy, należącego do grupy kokcydiostatyk i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L251 - 5 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L251 - 3 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.