Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Data ogłoszenia:2004-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 20

L 251/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2004

DECYZJA RADY 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. c) oraz art. 34 ust. 2 lit. c), uwzględniając inicjatywę Zjednoczonego Królestwa (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„1. Zarząd ustanawia stały Sekretariat, którego celem jest wspieranie CEPOL w zadaniach administracyjnych niezbędnych do jego działania i wykonania rocznego programu oraz, gdzie stosowne, dodatkowych programów i inicjatyw. Sekretariat ma siedzibę w Bramshill. Niezbędne ustalenia dotyczące siedziby, która ma być zapewniona dla CEPOL w Zjednoczonym Królestwie, oraz infrastruktury, która ma być udostępniona przez Zjednoczone Królestwo, jak również szczególnych zasad stosowanych w Zjednoczonym Królestwie w stosunku do członków organów CEPOL, jego dyrektora administracyjnego, pracowników i członków ich rodzin są ustalone w porozumieniu pomiędzy CEPOL i Zjednoczonym Królestwem dotyczącym kwatery głównej, po otrzymaniu jednogłośnej zgody zarządu.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

W drodze decyzji 2004/97/WE (3), Euratom, Przedstawiciele Państw Członkowskich, na posiedzeniu szefów państw lub rządów w dniu 13 grudnia 2003 r., uzgodnili lokalizację siedzib niektórych biur i agencji Unii Europejskiej, włącznie z siedzibą Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Niniejsze porozumienie powinno być włączone do decyzji 2000/820/WSiSW (4),

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Do decyzji 2000/820/WSiSW wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niniejszym powołuje się Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL). Jego siedziba znajduje się w Bramshill, Zjednoczone Królestwo.” 2) Artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 20 z 24.1.2004, str. 18. (2) Opinia wydana w dniu 20 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 15. (4) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 19 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/566/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 18 z 200427.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

 • Dz. U. L251 - 14 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781) (1)

 • Dz. U. L251 - 9 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L251 - 6 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na dziesięcioletni okres użytkowania dodatku Elancoban do paszy, należącego do grupy kokcydiostatyk i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L251 - 5 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L251 - 3 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.