Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 10

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2004-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 10

Strona 1 z 5
L 252/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2004

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

W dniach 17–18 czerwca 2004 r., Rada Europejska uchwaliła ogólną politykę w stosunku do BiH.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci, art. 26 i art. 28 ust. 3,

(7)

Podczas spotkania na szczycie NATO w Istambule w dniach 28–29 czerwca 2004 r., szefowie państw i rządów zadecydowali o zakończeniu operacji NATO SFOR w Bośni i Hercegowinie do końca 2004 roku.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Rada Europejska ogłasza gotowość Unii Europejskiej do przeprowadzenia misji EPBiO w Bośni i Hercegowinie (BiH), z uwzględnieniem elementów wojskowych.

(2)

Ogólna Umowa Ramowa na rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa (GFAP) w BiH przewiduje, między innymi, ustalenia odnoszące się do ustanowienia międzynarodowych wojskowych sił implementacyjnych.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 1551 (2004) przyjęta dnia 9 lipca 2004 r. z zadowoleniem przyjęła zamiar Unii Europejskiej zapoczątkowania misji UE w BiH, w tym elementów wojskowych, od grudnia 2004 r., na warunkach określonych w liście z 29 czerwca 2004 r. od Ministra Spraw Zagranicznych Irlandii i Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej do Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych dalej określiła, że ustalenia w sprawie statusu sił obecnie zawarte w dodatku B do załącznika 1 A do Umowy tymczasowo będą mieć zastosowanie do zaproponowanej misji i sił UE, w tym od momentu ich utworzenia w BiH przed wyrażeniem zgody stron niniejszej umowy w tej sprawie.

(3)

W dniu 12 czerwca 2002 r., Rada uchwaliła wspólne działanie 2004/569/WPZiB (1) w sprawie mandatu Specjalnego Przedstawiciela UE w Bośni i Hercegowinie. Specjalny Przedstawiciel UE (SPUE) w BiH będzie zapewniać ogólną polityczną koordynację UE w BiH.

(9)

Rada wyraziła zgodę na to, że operacja wojskowa UE powinna stanowić środek odstraszający, zapewniać trwałą zgodność z obowiązkiem pełnienia roli określonej w załącznikach 1 A i 2 do GFAP w BiH oraz przyczyniać się do bezpiecznego środowiska zgodnie z jej mandatem wymaganym do realizacji podstawowych zadań Planu Wykonania Misji przez Biuro Wysokiego Przedstawiciela i procesu stabilizacji i stowarzyszenia (SAP).

(4)

W dniu 11 marca 2002 r., Rada uchwaliła wspólne działanie 2002/210/WPZiB (2) w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie. W celu ustanowienia i wzmocnienia lokalnych zdolności policyjnych szczególnie na poziomie Państwa i zwalczania zorganizowanej przestępczości.

(10)

Operacja powinna wzmocnić ogólne podejście UE do BiH oraz wspierać wysiłki BiH na rzecz integracji z UE, mając na względzie jako cel średniookresowy podpisanie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu.

(5)

W dniu 26 kwietnia 2004 r., Rada zatwierdziła ogólną koncepcję misji EPBiO w BiH uwzględniającej elementy wojskowe.

(11)

(1) Patrz strona 7 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 70 z 13.3.2002, str. 1.

Operacja wojskowa UE powinna posiadać pełnię władz, z których korzysta za pośrednictwem dowódcy sił, w celu wypełnienia roli określonej w załącznikach 1 A i 2 do GFAP w BiH, monitorowania realizacji elementów wojskowych GFAP, oraz przeprowadzenia oceny i zajęcia się przypadkami nieprzestrzegania przez Strony.

28.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/11

(12)

Poza kontaktami już ustanowionymi w związku z działaniami UE w BiH, Unia Europejska powinna prowadzić ścisłe konsultacje z władzami BiH, szczególnie z Ministrem Obrony w sprawie prowadzenia operacji wojskowej UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 15 z 200428.7.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określającego ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia (Dz.U. L 222 z 23.6.2004)

 • Dz. U. L252 - 7 z 200428.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/569/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylające wspólne działanie 2002/211/WPZiB

 • Dz. U. L252 - 5 z 200428.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2420) (1)

 • Dz. U. L252 - 3 z 200428.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L252 - 1 z 200428.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.