Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2420) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 5

28.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2420)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/568/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

oficjalnie zatwierdziły odpowiednie zespoły pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty;

(4) (5)

Wobec powyższego do decyzji 92/452/EWG powinny zostać wprowadzone odpowiednie zmiany; Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywieniowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania i zespołów produkcji zarodków bydlęcych zatwierdzonych w państwach trzecich do eksportu na terytorium Wspólnoty (2) przewiduje, iż Państwa Członkowskie mogą jedynie sprowadzać zarodki z krajów trzecich, o ile zostały one zebrane, poddane obróbce i przechowywane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji; Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się o wprowadzenie zmian do tego wykazu w zakresie zapisów dotyczących tego kraju; Stany Zjednoczone Ameryki zapewniły gwarancje przestrzegania odnośnych przepisów określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tego kraju

Artykuł 1 Załącznik do decyzji nr 92/452/EWG zostaje zmieniony według załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 31 lipca 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/52/WE (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 67).

L 252/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2004

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 92/452/EWG w wykazie dotyczącym Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujące wiersze:

„US

04KY110 E625

Lutz Brookview Farm 4475 Fairfield Road, Box 74 Fairfield, KY 40020

Dr. Cheryl Nelson

US

04WI109 E1257

Cashton Veterinary Clinic 406 South Street Cashton, WI 54619

Dr. Brent Beck”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 15 z 200428.7.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określającego ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia (Dz.U. L 222 z 23.6.2004)

 • Dz. U. L252 - 10 z 200428.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L252 - 7 z 200428.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/569/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylające wspólne działanie 2002/211/WPZiB

 • Dz. U. L252 - 3 z 200428.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L252 - 1 z 200428.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.