Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 7

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/569/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylające wspólne działanie 2002/211/WPZiB

Data ogłoszenia:2004-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 7

Strona 1 z 3
28.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/7

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/569/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylające wspólne działanie 2002/211/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

WPZiB określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej.

Uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

(5)

W dniu 17 listopada 2003 r., Rada przyjęła wytyczne dotyczące mianowania, mandatu oraz finansowania SPUE,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (1)

W dniu 11 marca 2002 r., Rada przyjęła wspólne działanie 2002/211/WPZiB w sprawie mianowania Lorda Ashdown Specjalnym Przedstawicielem UE w Bośni i Hercegowinie (1) oraz wspólne działanie 2002/210/WPZiB ustanawiające Misję Policyjną Unii Europejskiej w celu zapewnienia kontynuacji Międzynarodowych Sił Policji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie (BiH) z dniem 1 stycznia 2003 r. (2).

Artykuł 1 Lord Ashdown nadal pełni obowiązki Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie (BiH) zgodnie z określonym poniżej mandatem.

Artykuł 2

(2)

W dniach 17–18 czerwca 2004 r., Rada Europejska przyjęła Europejską Strategię Bezpieczeństwa, która dotyczy Ogólnej Polityki dla Bośni i Hercegowiny, między innymi, wzywając do sprecyzowania powiązania ze Specjalnym Przedstawicielem UE (SPUE) jak również instrumentów WPZiB/EPBiO w Bośni i Hercegowinie tak, aby SPUE mógł wspierać Sekretarza Generalnego/ Wysokiego Przedstawiciela oraz Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) w zagwarantowaniu maksymalnej spójności działań UE.

Mandat SPUE opiera się na celach polityki UE w BiH. Cele te koncentrują się wokół stałego postępu we wprowadzaniu Ogólnej Umowy Ramowej na rzecz Pokoju w Bośni i Hercegowinie (GFAP) zgodnie z Planem Wprowadzania Misji Biura Wysokiego Przedstawiciela oraz postępu w procesie stabilizacji i stowarzyszenia, w celu zapewnienia stabilnej, sprawnie funkcjonującej, spokojnej i wieloetnicznej BIH, utrzymującej przyjazne stosunki sąsiedzkie i pozostającej niezmiennie na drodze prowadzącej do członkostwa w UE.

Artykuł 3

(3)

W dniu 12 lipca 2004 r., Rada przyjęła wspólne działanie 2004/570/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (3), które określa szczególną rolę SPUE. Należy odpowiednio zmienić jego mandat i uchylić wspólne działanie 2002/211/WPZiB.

Dla osiągnięcia celów polityki UE w BiH, mandat SPUE obejmuje:

a) doradztwo UE i pomoc w procesie politycznym;

(4)

SPUE będzie realizował swój mandat w sytuacji, która może być niesprzyjająca, a która może zagrażać celom

b) wspieranie całokształtu koordynacji politycznej UE w BiH, bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty;

(1) Dz.U. L 70 z 13.3.2002, str. 7. (2) Dz.U. L 70 z 13.3.2002, str. 1. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2003/188/WPZiB (Dz.U. L 73 z 19.3.2003, str. 9). (3) Patrz strona 10 niniejszego Dziennika Urzędowego.

c) lokalne doradztwo polityczne dowódcy EUFOR, z poszanowaniem działalności Zintegrowanych Jednostek Policji, z której może on korzystać w porozumieniu z dowódcą EUFOR i nie naruszając układu podporządkowania;

L 252/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2004

d) udział we wzmocnieniu wewnętrznej koordynacji UE i spójności w BiH, poprzez dostarczanie informacji szefom Misji UE i uczestnictwo (lub przedstawicielstwo) w regularnych spotkaniach, poprzez przewodniczenie grupie koordynującej złożonej ze wszystkich obecnych podmiotów UE z zamiarem koordynowania aspektów wykonawczych dla działania UE oraz poprzez udzielanie im wskazówek dotyczących związków z władzami BiH;

Artykuł 5 Rola SPUE nie przesądza w żaden sposób o mandacie Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie, włączając w to jego rolę jako koordynatora działań wszelkich organizacji i agencji cywilnych jak określono w GFAP oraz w kolejnych wnioskach i deklaracjach Rady ds. Ustanawiania Pokoju.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 252 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 15 z 200428.7.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określającego ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia (Dz.U. L 222 z 23.6.2004)

 • Dz. U. L252 - 10 z 200428.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L252 - 5 z 200428.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2420) (1)

 • Dz. U. L252 - 3 z 200428.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L252 - 1 z 200428.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.