Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

Data ogłoszenia:2004-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 11

29.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1362/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

(4)

nych w przetargu ilości, jest wyższa niż półtorej indykatywnej stawki refundacji. Stawke należy ustalić zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2004 (2) otworzyło przetarg, ustalając indykatywne stawki refundacji i indykatywne ilości, dla których mogą być wydane pozwolenia na wywóz w systemie A3. W zależności od przedstawionych ofert, należy ustalić maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe przyznawania ilości odnoszące się do ofert przedstawionych na poziomie tych maksymalnych stawek. W odniesieniu do winogron stołowych i brzoskwiń, maksymalna stawka konieczna do udzielenia pozwoleń w wysokości indykatywnej ilości, w granicach zaoferowa-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do winogron stołowych i brzoskwiń maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe wydawania odnoszące się do przetargu ogłoszonego rozporządzeniem (WE) nr 1205/2004, ustalone są w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2004 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 39.

(3) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1176/2002 (Dz.U. L 170 z 29.6.2002, str. 69).

L 253/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2004

ZAŁĄCZNIK Wydawanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

Wartość procentowa przyznawania wnioskowanych ilości na poziomie maksymalnej stawki refundacji

Produkt

Maksymalna stawka refundacji (EUR/t netto)

Winogrona stołowe Brzoskwinie

35 25

100 % 100 %

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376) (1)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionek przeciw klasycznemu pomorowi świń i ustanowienia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2056) (1)

 • Dz. U. L253 - 19 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwencyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

 • Dz. U. L253 - 16 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54000 ton i kukurydzy w maksymalnej ilości 40000 ton z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez Węgry

 • Dz. U. L253 - 13 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L253 - 9 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L253 - 3 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L253 - 1 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.