Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54000 ton i kukurydzy w maksymalnej ilości 40000 ton z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez Węgry

Data ogłoszenia:2004-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 16

Strona 1 z 2
L 253/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1364/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54 000 ton i kukurydzy w maksymalnej ilości 40 000 ton z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez Węgry

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54 000 t i kukurydzy w maksymalnej ilości 40 000 t z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez władze węgierskie według stanu na dzień 1 maja 2004 r. oraz dla wszelkich późniejszych operacji odtworzenia tych rezerw. Artykuł 2

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 pkt. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1972/2003 z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków przejściowych stosowanych w stosunku do obrotu produktami rolnymi w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), władze węgierskie poinformowały Komisję o swoim zamiarze sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54 000 t i kukurydzy w maksymalnej ilości 40 000 t z państwowych rezerw zbóż w ramach procedury rotacji zapasów.

Agencja odpowiedzialna za zarządzanie węgierskimi rezerwami zbóż, szczegółowo określona w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, sprzeda ilość, o której mowa w art. 1, na rynku Wspólnoty, w drodze stałego przetargu z terminem składania ofert do 30 października 2004 r. Dla celów niniejszego rozporządzenia sprzedaż w drodze przetargu oznacza oferowanie towaru do sprzedaży poprzez zaproszenie do składania ofert, a następnie udzielenie zamówienia osobie proponującej najlepszą cenę i spełniającej wymagania niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Agencja, o której mowa w art. 2 akapit pierwszy, opublikuje ogłoszenie o przetargu na co najmniej trzy dni przed datą zamknięcia pierwszego okresu składania ofert. Ogłoszenie będzie określać w szczególności: a) terminy składania ofert dla każdej części procedury przetargowej i adresy, na jakie oferty mają być składane; b) minimalne ilości objęte ofertami przetargowymi;

(2)

Istnieje niebezpieczeństwo, że sprzedaż tak dużej ilości pszenicy i kukurydzy może spowodować zakłócenia na wspólnotowym rynku zbóż. A zatem należy podjąć środki przejściowe w celu ustalenia warunków sprzedaży zbliżonych do tych, które zostały przewidziane w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiającym procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2), aby zapewnić równe traktowanie podmiotów gospodarczych i respektowanie warunków rynkowych.

(3)

W związku z tym, że wszelkie operacje odtworzenia rezerw także mogą zakłócić funkcjonowanie rynku Wspólnoty, należy wprowadzić procedurę umożliwiającą Komisji zatwierdzanie uzgodnień dotyczących odtworzenia rezerw.

Rozporządzenie ostatnio zmie735/2004 (Dz.U. L 114 z Rozporządzenie ostatnio zmie777/2004 (Dz.U. L 123 z

c) zabezpieczenia, jakie należy złożyć, i warunki ich zwolnienia; d) główne fizyczne i techniczne właściwości różnych partii towaru; e) miejsca składowania oraz nazwę i adres składującego; f) warunki płatności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376) (1)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionek przeciw klasycznemu pomorowi świń i ustanowienia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2056) (1)

 • Dz. U. L253 - 19 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwencyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

 • Dz. U. L253 - 13 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L253 - 11 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 9 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L253 - 3 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L253 - 1 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.