Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwencyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

Data ogłoszenia:2004-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 19

29.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1365/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwencyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/98 z 30 marca 1998 r. w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny (3), w szczególności jego art. 4 ust. 4 akapit drugi. a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

dzielić do omawianej transzy nr 3, Państwa Członkowskie przekazały Komisji, zgodnie z art. 4 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 708/98, ilości ryżu niełuskanego oferowanego do skupu interwencyjnego. Jeżeli całkowita oferowana ilość przekracza ilość dostępną, należy zastosować współczynnik przyznawania ilości. Współczynnik jest wyliczony w sposób, zgodnie z którym całkowita przyznana ilość, przy uwzględnieniu ilości minimalnej każdej oferty, jest niższa lub równa ilości dostępnej,

PRZYJMUE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Współczynnik przyznawania ilości przewidziany w art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 708/98 ustala się w wysokości 0,860675. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 3a rozporządzenia (WE) nr 708/98 ilości ryżu niełuskanego klasyfikujące się do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2003/2004 są podzielone na dwie transze krajowe i wspólną transzę nr 3, dla całej Wspólnoty. Aby określić ilości, które należy przy-

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27). Jest uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1785/2003 (Dz.U. 270 z 21.10.2003, str. 96) z mocą od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione Traktatem o Przystąpieniu z 2003 r. (3) Dz.U. L 98 z 31.3.1998, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1107/2004 (Dz.U. L 211 z 12.6.2004, str. 14).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376) (1)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionek przeciw klasycznemu pomorowi świń i ustanowienia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2056) (1)

 • Dz. U. L253 - 16 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54000 ton i kukurydzy w maksymalnej ilości 40000 ton z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez Węgry

 • Dz. U. L253 - 13 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L253 - 11 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 9 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L253 - 3 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L253 - 1 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.