Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

Data ogłoszenia:2004-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 9

29.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1361/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku gdy wydawanie pozwoleń na wywóz mogłoby doprowadzić lub stwarzać ryzyko doprowadzenia do przekroczenia dostępnych kwot budżetowych lub wyczerpania maksymalnych ilości objętych pozwoleniami na wywóz wraz z refundacją w danym okresie, uwzględniając limity określone w art. 13 ust. 11 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, lub uniemożliwiłoby zapewnienie ciągłości wywozów w pozostałej części odnośnego okresu, Komisja może:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 i art. 13 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje: a) ustalić jednolitą stawkę procentową, według której akceptowane są ilości objęte wnioskami;

(1)

Warunki ekonomiczne na rynkach wywozu wieprzowiny są bardzo różne i w związku z tym wymagają większego zróżnicowania warunków, na których przyznawane są refundacje wywozowe dla produktów z tego sektora. W celu osiągnięcia w lepszym stopniu celów dostosowawczych metody przyznawania ilości, które mogą być objęte wywozem wraz z refundacją i skuteczności w wykorzystaniu dostępnych zasobów, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, należy rozszerzyć okoliczności wskazane w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/2003 (2), w których Komisja może powziąć kroki mające na celu ograniczenie wystawiania lub składania wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz w okresie ich rozpatrywania przewidzianym po złożeniu wniosków. Należy również wziąć pod uwagę, że środki te mogą być zastosowane w zależności od miejsca przeznaczenia.

b) odrzucić wnioski, w odniesieniu do których pozwolenia na wywóz nie zostały jeszcze wydane;

c) zawiesić składanie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz na maksymalnie pięć dni roboczych. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, można podjąć decyzję o zawieszeniu na dłuższy okres.

W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. c), wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz złożone w okresie zawieszenia są niedopuszczalne. Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą być podjęte lub dostosowane w zależności od kategorii produktów oraz miejsca przeznaczenia.”

(2)

W związku z powyższym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1518/2003.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

2) Dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Środki, o których mowa w ust. 4, mogą być również podjęte w przypadku gdy wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz dotyczą ilości, które wykraczają poza normalną strukturę handlu dla jednego miejsca przeznaczenia lub gdy istnieje ryzyko, że takie przekroczenie nastąpi, oraz w przypadku gdy wydanie pozwoleń, o które się wnioskuje, stwarza ryzyko spekulacji, zachwiania konkurencji między podmiotami gospodarczymi lub zakłócenia w zakresie danej wymiany lub rynku wspólnotowego.”

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1365/2000 (Dz.U. L 156 z 29.6.2000, str. 5). (2) Dz.U. L 217 z 29.8.2003, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 130/2004 (Dz.U. L 19 z 27.1.2004, str. 14).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 253/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376) (1)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionek przeciw klasycznemu pomorowi świń i ustanowienia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2056) (1)

 • Dz. U. L253 - 19 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwencyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

 • Dz. U. L253 - 16 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54000 ton i kukurydzy w maksymalnej ilości 40000 ton z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez Węgry

 • Dz. U. L253 - 13 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L253 - 11 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 3 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L253 - 1 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.