Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 254 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia między limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 254 POZ 3

30.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1367/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia między limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 roku w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Przesunięcia wnioskowane przez Chińską Republikę Ludową wchodzą w zakres przepisów o elastyczności, o których mowa w art. 5 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, zgodnie z kolumną 9 załącznika VIII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93. Należałoby uznać wniosek w zakresie, w jakim dane ilości są dostępne. Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, aby umożliwić podmiotom gospodarczym jak najszybsze skorzystanie z niego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Włókienniczego powołanego art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

(5)

Artykuł 5 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej dnia 9 grudnia 1988 r. i zatwierdzonej decyzją Rady 90/647/EWG (2), ostatnio zmienionej i przedłużonej Umową w formie wymiany listów, parafowaną dnia 19 maja 2000 r. i zatwierdzonej decyzją Rady 2000/787/WE (3), przewiduje, że między kontyngentami na określone lata mogą być dokonywane przesunięcia. Te przepisy o elastyczności zostały notyfikowane do Organu Monitorowania Rynku Tekstyliów Światowej Organizacji Handlu po przystąpieniu Chin do tej organizacji. Dodatek B do załącznika V rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 określa ilościowe limity na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej i wykorzystywane wyłącznie na targach europejskich. Dnia 12 września 2003 r. Chińska Republika Ludowa przedłożyła wniosek o przesunięcie ilości z kontyngentu na rok 2003 do kontyngentu na rok 2004.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zezwala się na dokonanie w kontyngencie na rok 2004 przesunięć między limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, ustanowionymi Umową między Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. nione rozporządzeniem (WE) 17.3.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 352 z 15.12.1990, str. (3) Dz.U. L 314 z 14.12.2000, str.

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 487/2004 (Dz.U. L 79 z 1. 13.

L 254/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2004

ZAŁĄCZNIK 720 Chiny

Limit na 2004 r. Poziom roboczy po wdrożeniu normalnej elastyczności

KOREKTA

Nowy skorygowany poziom roboczy

Grupa

Kategoria

Jednostka

Ilość

%

Elastyczność

IA

1

kg

317 000

309 310

12 680

4,0

Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003 Przesunięcie z kontyngentu na rok 2003

321 990

IA

2

kg

1 338 000

1 391 520

53 520

4,0

1 445 040

IA

2A

kg

159 000

165 360

6 360

4,0

171 720

IA

3

kg

196 000

203 840

7 840

4,0

211 680

IA

3A

kg

27 000

28 080

1 080

4,0

29 160

IB

4

szt.

2 061 000

2 205 270

82 440

4,0

2 287 710

IB

5

szt.

705 000

754 350

28 200

4,0

782 550

IB

6

szt.

1 689 000

1 807 230

33 368

2,0

1 840 598

IB

7

szt.

302 000

259 062

12 080

4,0

271 142

IB

8

szt.

992 000

801 121

39 680

4,0

840 801

IIA

9

kg

294 000

320 460

11 760

4,0

332 220

IIB

13

szt.

3 192 000

3 479 280

127 680

4,0

3 606 960

IIA

20/39

kg

372 000

405 480

14 880

4,0

420 360

IIA

22

kg

332 000

288 653

13 280

4,0

301 933

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 254 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 42 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L254 - 34 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L254 - 32 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L254 - 31 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L254 - 30 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie decyzji o nieudzielaniu zamówień w ramach 1. przetargu częściowego na cukier biały, wykonanego w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L254 - 29 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L254 - 27 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L254 - 24 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L254 - 23 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 35. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L254 - 20 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L254 - 18 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L254 - 16 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 30 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L254 - 15 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w lipcu 2004 r.

 • Dz. U. L254 - 14 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1371/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych

 • Dz. U. L254 - 12 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 8 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 5 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L254 - 1 z 200430.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.