Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające decyzję Komisji 2002/602/EWWiS w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2004-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 1

31.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1386/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające decyzję Komisji 2002/602/EWWiS w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Porozumienia Strony zdecydowały, iż należy je przedłużyć i że wszystkie prawa i obowiązki Stron powinny być podtrzymane po tym wygaśnięciu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(6)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 4 Porozumienia Strony przeprowadziły konsultacje i wyraziły zgodę na zwiększenie określonych w załączniku II do Porozumienia limitów ilościowych w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej. Ponadto Strony wyraziły zgodę na zwiększenie limitów ilościowych zgodnie z postanowieniami Deklaracji nr 1 do Porozumienia, dotyczącej utworzenia centrów usługowych w Unii Europejskiej przez operatorów rosyjskich. Zwiększone limity zostały uwzględnione w nowym porozumieniu, które weszło w życie z dniem jego podpisania (4).

(1)

Umowa o Partnerstwie i Współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Federacją Rosyjską z drugiej strony (1) weszła w życie 1 grudnia 1997 r.

(7)

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 Porozumienia, Rząd Federacji Rosyjskiej wystąpił z wnioskiem o przeniesienie niektórych niewykorzystanych w 2003 r. limitów ilościowych, w ramach dozwolonych limitów dla każdej grupy wyrobów.

(2)

Artykuł 21 Umowy o Partnerstwie i Współpracy stanowi, iż handel wyrobami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) ma być regulowany przepisami Tytułu III tej umowy, z wyjątkiem art. 15, oraz przepisami porozumienia w sprawie ustaleń ilościowych odnoszących się do obrotu wyrobami stalowymi EWWiS.

(8)

Decyzja Komisji 2002/602/EWWiS (5) powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Dnia 9 lipca 2002 r. EWWiS i Rząd Federacji Rosyjskiej zawarł tego rodzaju porozumienie w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2) (zwane dalej Porozumieniem), zatwierdzone w imieniu EWWiS decyzją Komisji 2002/603/EWWiS (3).

Artykuł 1 Limity ilościowe na rok 2004 określone w załączniku IV do decyzji 2002/602/EWWiS zostają zastąpione limitami ilościowymi określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(4)

Traktat o EWWiS wygasł 23 lipca 2002 r. i Wspólnota Europejska przejęła wszystkie prawa i obowiązki EWWiS.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Patrz str. 33 niniejszego Dziennika Urzędowego. (5) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 14).

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona Umową między Wspólnotą Europejską i Rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 22). (2) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 55. (3) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 54.

L 255/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK LIMITY ILOŚCIOWE OKREŚLONE W ART. 1 Jednostka: tony

Wyroby 2004

SA. Wyroby płaskie SA1. Blachy w kręgach SA1.a. Blacha walcowana na gorąco w kręgach do wtórnego przerobu SA2. Blacha gruba SA3. Inne wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stopów SA5. Blacha stopowa quarto SA6. Blacha stopowa walcowana na zimno powlekana w arkuszach SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Inne wyroby długie 31 440 121 783 232 102” „310 767 558 839 143 654 250 148 101 120 22 208 97 561

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii produktów. Oznaczenie od SA1 do SA6 i od SB1 do SB3 odpowiadają grupom produktów.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 41 z 200431.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 2001/651/WE ustanawiającą typowe odchylenie, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle przywożonym z Nowej Zelandii na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1374/98 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2962)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200431.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L255 - 33 z 200431.7.2004

  Umowa Między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi z dnia 9 lipca 2002 r.

 • Dz. U. L255 - 31 z 200431.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską zmieniającej Umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L255 - 28 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 27 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L255 - 25 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 24 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 23 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L255 - 22 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 2. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L255 - 21 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 318. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L255 - 19 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 18 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 65. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L255 - 16 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1394/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 14 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1393/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 12 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 10 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 8 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 7 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L255 - 5 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie określonych szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia księgowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L255 - 3 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.