Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską zmieniającej Umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2004-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 31

31.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/31

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską zmieniającej Umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2004/583/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wyrobami stalowymi (2) (zwaną dalej „Umową”), zatwierdzoną w imieniu EWWiS decyzją Komisji 2002/603/EWWiS (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, w powiązaniu z pierwszym zdaniem art. 300 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Traktat EWWiS wygasł w dniu 23 lipca 2002 r. i Wspólnota Europejska przejęła wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony (1), weszła w życie 1 grudnia 1997 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Umowy strony uzgodniły, iż powinna ona nadal obowiązywać oraz że wszystkie prawa i obowiązki Stron powinny być utrzymane po wygaśnięciu Traktatu.

(6)

(2)

Artykuł 21 Umowy o partnerstwie i współpracy przewiduje, iż handel produktami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (zwanej dalej EWWiS) powinien być regulowany postanowieniami 2 tytułu III wymienionej Umowy, z wyjątkiem jej art. 15, oraz postanowieniami Umowy w sprawie uzgodnień ilościowych dotyczących wymiany handlowej wyrobów stalowych EWWiS.

Strony podjęły konsultacje, jak przewidziano w art. 2 ust. 4 Umowy, i wyraziły zgodę na zwiększenie limitów ilościowych ustanowionych w Umowie, aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej.

(7)

Ponadto Strony wyraziły zgodę na zwiększenie limitów ilościowych również w odniesieniu do deklaracji nr 1 do Umowy w sprawie utworzenia ośrodków usług w Unii Europejskiej.

(3)

W dniu 9 lipca 2002 r. EWWiS i Rząd Federacji Rosyjskiej zawarły Umowę w sprawie handlu niektórymi

(8)

Należy zatwierdzić zmienioną Umowę,

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową pomiędzy WE i rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 22).

(2) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 55. (3) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 54.

L 255/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania Umowy, tak aby stała się wiążąca dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

Artykuł 1 1. Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej zmieniająca Umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. 2. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 41 z 200431.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 2001/651/WE ustanawiającą typowe odchylenie, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle przywożonym z Nowej Zelandii na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1374/98 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2962)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200431.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L255 - 33 z 200431.7.2004

  Umowa Między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi z dnia 9 lipca 2002 r.

 • Dz. U. L255 - 28 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 27 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L255 - 25 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 24 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 23 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L255 - 22 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 2. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L255 - 21 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 318. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L255 - 19 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 18 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 65. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L255 - 16 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1394/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 14 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1393/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 12 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 10 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 8 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 7 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L255 - 5 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie określonych szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia księgowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L255 - 3 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 1 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające decyzję Komisji 2002/602/EWWiS w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.