Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 33

Tytuł:

Umowa Między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi z dnia 9 lipca 2002 r.

Data ogłoszenia:2004-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 33

Strona 1 z 3
31.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/33

UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi z dnia 9 lipca 2002 r.

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

z jednej strony, oraz

RZĄD FEDERACJI ROSYJSKIEJ,

z drugiej strony,

będące Stronami niniejszej Umowy,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Strony pragną wspierać systematyczny i sprawiedliwy rozwój handlu stalą między Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, weszła w życie 1 grudnia 1997 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC, że artykuł 21 Umowy o partnerstwie i współpracy przewiduje, iż handel produktami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali powinien być regulowany postanowieniami tytułu III wymienionej Umowy, z wyjątkiem jej artykułu 15, oraz postanowieniami Umowy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi,

UWZGLĘDNIAJĄC, że 9 lipca 2002 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Rząd Federacji Rosyjskiej zawarły Umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi, zwaną dalej „Umową”,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł 23 lipca 2002 r. i Wspólnota Europejska przejęła wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Strony uzgodniły zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 Umowy, iż będzie ona nadal obowiązywać oraz że wszystkie prawa i obowiązki Stron będą utrzymane po wygaśnięciu Traktatu,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Umowa została zmieniona Umową między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej podpisaną 26 grudnia 2003 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC, że w następstwie artykułu 2 ustęp 4 Strony wyraziły zgodę na rozpatrzenie zwiększenia limitów ilościowych ustanowionych w Umowie, aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek Federacji Rosyjskiej dotyczący zwiększenia limitów ilościowych ustanowionych w Umowie zgodnie z deklaracją nr 1 do Umowy,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

L 255/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2004

Artykuł 1 1. Limity ilościowe na rok 2004, ustanowione w ostatnio zmienionym załączniku II do Umowy, są zwiększone, jak określono w załączniku I do niniejszej Umowy. 2. Strony uzgodniły, iż wywóz z Federacji Rosyjskiej do Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji produktów zawartych w załączniku I do Umowy, transportowanych przed 1 maja 2004 r., nie jest odliczany od limitów ilościowych ustanowionych w załączniku II do Umowy. 3. Do celów stosowania punktu 2 przyjmuje się, iż wymienione wysyłki miały miejsce w dniu ich załadunku na środek transportu w celu dokonania wywozu, jak wykazano w konosamencie lub w innych dokumentach przewozowych. Artykuł 2 1. Artykuł 12 ustęp 2 protokołu A do Umowy otrzymuje brzmienie, jak wskazano w załączniku II do niniejszej Umowy.

2. Listę właściwych organów krajowych załączoną do protokołu A do Umowy zastępuje się załącznikiem III do niniejszej Umowy. Artykuł 3 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Artykuł 4 Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i rosyjskim, każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny. Sporządzono w Moskwie, dnia 26 lipca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 41 z 200431.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 2001/651/WE ustanawiającą typowe odchylenie, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle przywożonym z Nowej Zelandii na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1374/98 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2962)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200431.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L255 - 31 z 200431.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską zmieniającej Umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L255 - 28 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 27 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L255 - 25 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 24 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 23 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L255 - 22 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 2. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L255 - 21 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 318. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L255 - 19 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 18 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 65. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L255 - 16 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1394/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 14 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1393/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 12 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 10 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 8 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 7 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L255 - 5 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie określonych szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia księgowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L255 - 3 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 1 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające decyzję Komisji 2002/602/EWWiS w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.