Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany mający zastosowanie do niektórych pomocy bezpośrednich, których termin operacyjny przypada na dzień 1 lipca 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 4

L 256/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1406/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany mający zastosowanie do niektórych pomocy bezpośrednich, których termin operacyjny przypada na dzień 1 lipca 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2808/98 kurs wymiany, który należy stosować do pomocy na hektar, jest średnią kursów wymiany stosowanych w miesiącu poprzedzającym datę terminu operacyjnego, obliczaną pro rata temporis.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne dotyczące euro (1),

(3)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (2), w szczególności jego art. 4 ust. 3 zdanie drugie,

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1793/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącego terminu operacyjnego dla rolniczego kursu przeliczeniowego stosowanego w sektorze chmielu (6) przewiduje, że kurs wymiany mający zastosowanie do pomocy z tytułu szyszek chmielowych, przewidzianej w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu (7), jest średnią kursów wymiany stosowanych w miesiącu poprzedzającym dzień 1 lipca roku zbiorów, obliczaną pro rata temporis.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Należy zatem ustalić kursy wymiany mające zastosowanie do systemów pomocy, o których mowa, na podstawie średniej pro rata temporis kursów wymiany stosowanych w miesiącu czerwcu 2004 r.,

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2808/98 terminem operacyjnym dla kursu wymiany mającego zastosowanie do pomocy na hektar jest początek roku gospodarczego, w odniesieniu do którego pomoc została przyznana; zatem terminem operacyjnym dla kursu wymiany mającego zastosowanie do płatności obszarowych z tytułu roślin uprawnych, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającym system wsparcia producentów niektórych roślin uprawnych (3), do pomocy z tytułu roślin strączkowych, przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1577/96 z dnia 30 lipca 1996 r. wprowadzającym specjalny środek w odniesieniu do niektórych roślin strączkowych (4), jak i do specjalnej premii jakościowej z tytułu pszenicy durum, premii z tytułu roślin wysokobiałkowych i premii mlecznej, przewidzianych odpowiednio w tytule IV rozdziałach 1, 2 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (5), jest dzień 1 lipca 2004 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kursy wymiany określone w załączniku stosują się do następujących kwot, których terminem operacyjnym jest dzień 1 lipca 2004 r.:

a) płatności obszarowe z tytułu roślin uprawnych, przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1251/1999;

b) pomoc z tytułu roślin strączkowych, przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 1577/96;

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. (2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 13). (3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 206 z 16.8.1996, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (5) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).

c) specjalna premia jakościowa z tytułu pszenicy durum, przewidziana w tytule IV rozdziale 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

(6) Dz.U. L 163 z 6.7.1993, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1410/1999 (Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 53). (7) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2320/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 18).

3.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/5

d) premia z tytułu roślin wysokobiałkowych, przewidziana w tytule IV rozdziale 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

f) pomoc z tytułu szyszek chmielowych, przewidziana w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71. Artykuł 2

e) premia mleczna oraz płatności dodatkowe, przewidziane w tytule IV rozdziale 7 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Kurs wymiany określony w art. 1 1 EUR = (średnia od 1.6.2004 do 30.6.2004) 7,43413 0,663323 0,425237 239,318 9,14321 korona duńska funt szterling lir maltański tolar słoweński korona szwedzka

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 23 z 20043.8.2004

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1992/2003, rozporządzenia Komisji (WE) nr 781/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 782/2004

 • Dz. U. L256 - 17 z 20043.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa

 • Dz. U. L256 - 15 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L256 - 13 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L256 - 11 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych na przywóz cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dz. U. L256 - 8 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. wszczynającego przegląd pod kątem nowych eksporterów rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L256 - 6 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany na 2004 r. mający zastosowanie do systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji

 • Dz. U. L256 - 3 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L256 - 1 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.