Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. określająca ogólne podejście odnoszące się do ponownego podziału środków pomocowych przewidzianych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym

Data ogłoszenia:2004-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 6

L 257/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 lipca 2004 r. określająca ogólne podejście odnoszące się do ponownego podziału środków pomocowych przewidzianych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym (2004/586/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym (1), w szczególności jego art. 15 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rada Europejska w Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. zatwierdziła wyniki negocjacji, dzięki którym do Wspólnoty przystąpiło osiem państw korzystających dotychczas z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999. Wskutek ich przystąpienia do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. państwa te straciły możliwość korzystania z pomocy przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym w okresie od 2004 do 2006 r. tylko Bułgaria i Rumunia będą korzystać ze zobowiązań wynikających z wymienionego rozporządzenia. (2) Zatwierdzając mapy drogowe zaproponowane przez Komisję dla Bułgarii i Rumunii, Rada Europejska w Kopenhadze wyraziła zgodę na wyznaczenie współczynnika podziału pomocy (odpowiednio na poziomie 30 % i 70 %) w ramach programu PHARE ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. dotyczącego pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (2), specjalnego programu przedakcesyjnego na

(3)

(4)

rzecz rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich (Sapard), ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999, oraz Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1267/1999 (3). Wymieniony współczynnik podziału uwzględnia potrzeby oraz możliwości wykorzystania pomocy przewidzianych w art. 15 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999, jak również kryteriów przydziału środków finansowych dla każdego państwa kandydującego, przewidzianych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa. Rada, zgodnie z art. 15 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1268/1999, określa ogólne podejście odnoszące się do ponownego podziału dostępnych środków finansowych w ramach instrumentu Sapard między pozostałe kraje beneficjentów, mianowicie Rumunię i Bułgarię, Artykuł

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Na okres od 2004 do 2006 r. podział między Rumunię i Bułgarię środków dostępnych na mocy zobowiązań podjętych zgodnie z rozporządzeniem nr 1268/1999 jest ustalony na poziomie 70 % dla Rumunii i 30 % dla Bułgarii. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004.

(3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 8 z 20044.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2004 r. uznającej w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1964) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (1)

 • Dz. U. L257 - 7 z 20044.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie terminu stosowania dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L257 - 4 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L257 - 2 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L257 - 1 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.