Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie terminu stosowania dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2004-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 7

4.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/7

DECYZJA RADY z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie terminu stosowania dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (2004/587/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając dyrektywę 2003/48/WE (1), w szczególności jej art. 17 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Dlatego też data 1 lipca 2005 r. powinna zostać przyjęta jako nowy termin do celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2003/48/WE, który to termin powinien również podlegać warunkom określonym w tym ustępie. Do celów pewności prawnej podmiotów gospodarczych i podatników niniejsza decyzja powinna zostać przyjęta w trybie pilnym, obejmującym odstępstwo od okresu sześciu tygodni, przewidzianego w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

Artykuł 17 ust. 2 dyrektywy 2003/48/WE określa warunki stosowania postanowień dyrektywy od 1 stycznia 2005 r. Zgodnie z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2003/48/WE Rada na podstawie sprawozdania Komisji stwierdziła przed 1 lipca 2004 r., że warunki określone w art. 17 ust. 2 dyrektywy 2003/48/WE nie zostaną spełnione, uwzględniając daty wejścia w życie odpowiednich środków w państwach trzecich oraz zainteresowanych terytoriach zależnych lub stowarzyszonych. Artykuł 17 ust. 3 dyrektywy 2003/48/WE stanowi, że jeżeli Rada nie stwierdzi, iż warunki określone w ust. 2 tego artykułu zostaną spełnione, Rada, działając jednogłośnie na wniosek Komisji, przyjmie nową datę do celów ust. 2. Na podstawie sprawozdań Komisji i odpowiednich Państw Członkowskich wydaje się, że każde z państw trzecich oraz terytoriów zależnych lub stowarzyszonych wymienionych w art. 17 ust. 2 dyrektywy 2003/48/WE będzie w stanie spełnić warunki określone w tym ustępie do 1 lipca 2005 r.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Datę „1 stycznia 2005 r.” określoną w art. 17 ust. 2 dyrektywy 2003/48/WE zastępuje się datą „1 lipca 2005 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich i zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Rady

P. H. DONNER

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 8 z 20044.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2004 r. uznającej w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1964) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (1)

 • Dz. U. L257 - 6 z 20044.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. określająca ogólne podejście odnoszące się do ponownego podziału środków pomocowych przewidzianych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L257 - 4 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L257 - 2 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L257 - 1 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.