Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie określania grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupu kwotowego w sektorze czystego tytoniu dla zbiorów w roku 2004

Data ogłoszenia:2004-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 10

L 258/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie określania grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupu kwotowego w sektorze czystego tytoniu dla zbiorów w roku 2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. ustanawiające obszar wolnego handlu w zakresie sektora czystego tytoniu (1), w szczególności jego art. 14 bis, akapit szósty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Rozporządzenie (WE) nr 2848/98 przewiduje, że Państwo Członkowskie ogłasza zamiar sprzedaży od 1 listopada. Niniejsze rozporządzenie musi więc wejść w życie od 1 listopada 2004 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartość kwotowa grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupów kwotowych na okres zbiorów w roku 2004 jest następująca: a) we Francji:

— grupa III 2 576,480 ton

Zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2848/98 z 22 grudnia 1998 r. wprowadzającym zmiany w stosowaniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie dotyczącym systemu premii, kwot produkcyjnych i pomocy specjalnej przyznawanej zrzeszeniom producentów w sektorze czystego tytoniu (2), Komisja określa na podstawie propozycji złożonej przez Państwo Członkowskie wrażliwe obszary produkcji i/lub grupy odmian wysokiej jakości podlegające wyłączeniu z programu zakupu kwotowego. Niektóre Państwa Członkowskie zawnioskowały o wyłączenie pewnej ilości odmian wysokiej jakości z programu zakupów kwotowych na okres zbiorów w roku 2004. Należy więc ustalić listę wspomnianych grup odmian wysokiej jakości na okres zbiorów w roku 2004.

b) w Portugalii:

— grupa I — grupa II 1 231,000 ton 218,000 ton

Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie znajduje zastosowanie od dnia 1 listopada 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1983/2002 (Dz.U. L 306 z 8.11.2002, str. 8).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 17 z 20045.8.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a specjalnym regionem administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L258 - 16 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004

 • Dz. U. L258 - 11 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

 • Dz. U. L258 - 8 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie środków nadzoru przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej Republiki Syryjskiej

 • Dz. U. L258 - 6 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.