Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1421/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

Data ogłoszenia:2004-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 1

Strona 1 z 4
6.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1421/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dzenie w życie strategii wymaga zmiany rozporządzenia (WE) nr 2792/1999.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Ochrona oraz rozwój zasobów wodnych nie dotyczy jedynie środków podejmowanych na morzu, ale także w wodach śródlądowych, w szczególności dotyczących gatunków anadromicznych i katadromicznych. W tym zakresie szczególnie ważne jest odtworzenie i ponowne otwarcie dróg migracji i obszarów tarła.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy unikać wspierania wzrostu produkcji przekraczającego oczekiwany rozwój popytu. Należy poprawić strategie wprowadzania do obrotu, ale często brakuje rzetelnych statystyk dotyczących spożycia ryb, jak również analiz ekonomicznych dotyczących rynków i wprowadzania do obrotu produktów akwakultury.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 (2) ustanawia przepisy dotyczące ochrony i rozwoju zasobów wodnych oraz rozwoju sektora akwakultury Wspólnoty.

(6)

(2)

Prawodawstwo wspólnotowe przewiduje możliwość pomocy uzupełniającej na złomowanie wtedy, kiedy można zastosować plan odbudowy. W takim przypadku bądź jeśli nadzwyczajne środki stosowane przez Komisję lub Państwa Członkowskie mogą mieć podobny skutek, pomoc dla rybaków, którzy zostali zmuszeni do zarzucenia połowów wskutek wprowadzenia planu albo środków, powinna również zostać zwiększona. To samo powinno mieć zastosowanie do rybaków, którzy stracili pracę wskutek przyjęcia planu odbudowy lub nadzwyczajnych środków, a ich statki nie zostały złomowane.

Szkodliwe zakwity alg są jednym z największych zagrożeń dla przyszłości hodowli mięczaków i skorupiaków w Europie. Czasami zakwit może utrzymywać się wyjątkowo długo i może wystąpić w okresie wzmożonej sprzedaży, a rekompensata dla hodowców mięczaków i skorupiaków dotkniętych zakwitem może być uzasadniona, za wyjątkiem przypadków powtarzania się zjawiska.

(7)

(3)

W dniu 19 września 2002 r. Komisja wydała komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący strategii trwałego rozwoju akwakultury europejskiej. Wprowa(8)

Poszerzanie podstawowej wiedzy o sektorze obejmuje wszystkie aspekty hodowli i ma pierwszorzędne znaczenie dla akwakultury. Z powodu niewystarczających środków przeznaczonych na ten cel, istotne jest dalsze wspieranie badań stosowanych i rozwoju technologicznego akwakultury przez rozszerzanie możliwości ich finansowania ze środków publicznych i promowanie prywatnych inicjatyw w tej dziedzinie.

(1) Opinia wydana w dniu 1 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 639/2004 (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 9).

Powinno się zachęcać przedsiębiorstwa akwakultury do doskonalenia działalności środowiskowej oraz do samodzielnego rozwijania inicjatyw wykraczających poza minimalne wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

L 260/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2004

(9)

Aby umożliwić usługowym statkom rybackim akwakultury korzystanie z pomocy finansowej ze środków publicznych, należy wprowadzić jasne rozróżnienie pomiędzy takimi statkami a statkami rybackimi określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), ponieważ niektóre statki rybackie mogą być używane wyłącznie w akwakulturze, ale istnieje możliwość ich ponownego użycia w działalności połowowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L260 - 9 z 20046.8.2004

    Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. uznająca w pełni operacyjny charakter cypryjskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1969) (Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (1)

  • Dz. U. L260 - 8 z 20046.8.2004

    Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca zawiadomienia Republiki Korei o wypowiedzeniu przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie zamówień telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei

  • Dz. U. L260 - 6 z 20046.8.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.