Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca zawiadomienia Republiki Korei o wypowiedzeniu przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie zamówień telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei

Data ogłoszenia:2004-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 8

L 260/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca zawiadomienia Republiki Korei o wypowiedzeniu przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie zamówień telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei (2004/589/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Rada powinna upoważnić Komisję do zawiadomienia o wypowiedzeniu Porozumienia. Memorandum w sprawie udzielania zamówień przez prywatnych operatorów telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei (3) powinno nadal obowiązywać,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z pierwszym zdaniem jego art. 300, uwzględniając art. 8 ust. 5 Porozumienia w sprawie zamówień telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei (1) („Porozumienie”) zawartego na mocy decyzji 97/784/WE (2), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wspólnota wypowiada Porozumienie w sprawie zamówień telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei. Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do zawiadomienia Republiki Korei o tym wypowiedzeniu. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Rady

P. H. DONNER

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Porozumienia każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie, zawiadamiając o tym drugą stronę. Po wycofaniu się wspólnotowych operatorów telekomunikacyjnych, liberalizacji koreańskiego rynku telekomunikacyjnego i prywatyzacji przedsiębiorstwa Korea Telecom, Porozumienie stało się bezprzedmiotowe. Korea również stoi na stanowisku, że Porozumienie stało się bezprzedmiotowe. Byłoby wskazane, aby Wspólnota wypowiedziała Porozumienie.

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 321 z 22.11.1997, str. 32. (2) Dz.U. L 321 z 22.11.1997, str. 30.

(3) Dz.U. L 321 z 22.11.1997, str. 41.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L260 - 9 z 20046.8.2004

    Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. uznająca w pełni operacyjny charakter cypryjskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1969) (Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (1)

  • Dz. U. L260 - 6 z 20046.8.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L260 - 1 z 20046.8.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1421/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.