Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. uznająca w pełni operacyjny charakter cypryjskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1969) (Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 9

6.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/9

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 czerwca 2004 r. uznająca w pełni operacyjny charakter cypryjskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1969)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/590/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

bazie danych, w szczególności w odniesieniu do narodzin; iv) zostanie wzmocniona baza danych zdarzeń, tak aby zapewnić jakość informacji dotyczących zakładania zapasowych kolczyków; v) zostaną wdrożone środki, aby zapewnić, że prowadzona jest kontrola identyfikacji i rejestracji bydła zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 (2). Władze cypryjskie podjęły się wdrożenia uzgodnionych środków poprawy najpóźniej do 30 kwietnia 2004 r. Z uwagi na powyższe należy uznać cypryjską bazę danych bydła za posiadającą w pełni operacyjny charakter,

Cypr przedstawił wniosek o uznanie w pełni operacyjnego charakteru bazy danych stanowiącej część cypryjskiego systemu identyfikacji i rejestracji bydła, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła oraz dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 820/97 (1). Władze cypryjskie dostarczyły odpowiednich informacji, które zostały zaktualizowane 31 marca 2004 r. Władze cypryjskie podjęły się podniesienia niezawodności tej bazy danych, zapewniając przede wszystkim, że: i) zostaną wdrożone dodatkowe środki, w tym inspekcje, w celu poprawy przestrzegania wynoszącego 5 dni roboczych terminu zawiadomienia przez hodowcę o narodzinach, śmierci i przeniesieniu, zwłaszcza do gospodarstw rolnych; ii) zostaną wdrożone dodatkowe środki w celu umożliwienia szybkiej korekty błędów lub zaniedbań wykrytych automatycznie lub w czasie inspekcji na miejscu; iii) zostaną wdrożone dodatkowe testy wiarygodności, aby zapewnić jakość informacji w

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Cypryjska baza danych bydła zostaje uznana za posiadającą w pełni operacyjny charakter z dniem 1 maja 2004 roku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 499/2004 (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 24).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 260 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L260 - 8 z 20046.8.2004

    Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca zawiadomienia Republiki Korei o wypowiedzeniu przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie zamówień telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei

  • Dz. U. L260 - 6 z 20046.8.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L260 - 1 z 20046.8.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1421/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.