Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2004-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 11

Strona 1 z 6
10.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), a w szczególności jej art. 53, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (8)

Ze względów kontrolnych oraz w celu zapewnienia stosowania zmian do rozporządzenia (WE) nr 753/2002 od momentu wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od 1 maja 2004 r. W celu ułatwienia przejścia od systemu etykietowania wina istniejącego w nowych Państwach Członkowskich przed akcesją do wspólnotowych zasad etykietowania wina konieczne jest pozwolenie podmiotom gospodarczym na stosowanie materiałów na etykiety i opakowania wstępne drukowanych zgodnie z poprzednimi przepisami krajowymi. Środki ustanowione niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

W związku z przystąpieniem Republiki Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej konieczne jest dokonanie określonych zmian w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 753/2002 (2).

(9)

(2)

Po przystąpieniu stało się jasne, że granica regionu uprawy wina niekoniecznie znajduje się w obrębie jednego Państwa Członkowskiego i że tradycyjne wyrażenia mogą mieć charakter transgraniczny. Dlatego też konieczna jest zmiana przepisu o tradycyjnych wyrażeniach w celu umożliwienia stosowania na określonych zasadach pewnych tradycyjnych wyrażeń przez dwa lub więcej Państw Członkowskich. Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 753/2002 stanowi o zasadach dotyczących win stołowych z oznaczeniem geograficznym oraz zawiera listę tradycyjnych określeń stosowanych w różnych regionach Państw Członkowskich dla opisu takich win. Listę tę należy przystosować przez ujęcie odpowiednich określeń używanych przez nowe Państwa Członkowskie. Listy danych tradycyjnych określeń oraz listy dodatkowych tradycyjnych określeń muszą zostać przystosowane przez ujęcie odpowiednich określeń stosowanych przez nowe Państwa Członkowskie. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 753/2002 zawiera listę odmian wina i ich synonimów zawierających oznaczenie geograficzne i mogących pojawić się na etykietach win. Załącznik ten należy przystosować przez ujęcie odpowiednich określeń stosowanych przez nowe Państwa Członkowskie w dniu stosowania niniejszego rozporządzenia. Odpowiednie zmiany należy wprowadzić w rozporządzeniu (WE) nr 753/2002.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 753/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) W ust. 5 art. 24 dodaje się następujący akapit: „Tradycyjne określenie uznaje się za tradycyjne w oficjalnym języku jednego z Państw Członkowskich, jeśli jest ono stosowane w tym języku oficjalnym i w określonym regionie granicznym sąsiadującego Państwa (Państw) Członkowskiego(-ch) w stosunku do win opracowywanych na tych samych zasadach, pod warunkiem że określenie takie spełnia kryteria opisane w punktach a) do d) w jednym z tych Państw Członkowskich, a obydwa Państwa Członkowskie podejmą się wspólnie zdefiniować, stosować i chronić takie określenie.” 2) W pierwszym ustępie art. 28 po ósmym tiret dodaje się następujące tiret: „— »zemské víno« w przypadku win stołowych pochodzących z Republiki Czeskiej, — »τοπικός οίνος« w przypadku win stołowych pochodzących z Cypru, — »tájbor« w przypadku win stołowych pochodzących z Węgier,

(3)

(4)

(5)

(6)

Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 908/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 56).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 24 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/659/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres 2000–2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2837)

 • Dz. U. L263 - 21 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/467/EC w odniesieniu do włączenia jednego zakładu w Islandii w zakresie mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka oraz jednego zakładu w Botswanie w zakresie mięsa ptaków bezgrzebieniowych do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz tych produktów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2681) (1)

 • Dz. U. L263 - 7 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 3 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 1 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.