Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/467/EC w odniesieniu do włączenia jednego zakładu w Islandii w zakresie mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka oraz jednego zakładu w Botswanie w zakresie mięsa ptaków bezgrzebieniowych do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz tych produktów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2681) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 21

10.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/467/EC w odniesieniu do włączenia jednego zakładu w Islandii w zakresie mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka oraz jednego zakładu w Botswanie w zakresie mięsa ptaków bezgrzebieniowych do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz tych produktów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2681)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/591/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Islandia podała nazwę jednego zakładu produkującego mięso dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, za który odpowiedzialne organy poświadczają, że zakład ten działa zgodnie z regułami wspólnotowymi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję Rady 95/408/EC z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4,

Botswana podała nazwę jednego zakładu produkującego mięso ptaków bezgrzebieniowych, za który odpowiedzialne organy poświadczają, że zakład ten działa zgodnie z regułami wspólnotowymi.

(4)

A zatem zakłady te powinny zostać włączone do wykazów ustalonych decyzją 97/467/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzja Komisji 97/467/WE z dnia 7 lipca 1997 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa króliczego oraz mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka (2), określa tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa króliczego oraz mięsa ptaków bezgrzebieniowych.

Ponieważ nie przeprowadzono jeszcze żadnych inspekcji na miejscu w rozpatrywanych zakładach, przywóz z takich zakładów nie kwalifikuje się do ograniczonych kontroli bezpośrednich zgodnie z dyrektywą Rady 97/78/EC z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3).

(6)

Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 199 z 26.7.1997, str. 57. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/144/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 33).

(1)

A zatem należy 97/467/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

L 263/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2004

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od 17 sierpnia 2004 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 97/467/WE otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Załącznik II do decyzji 97/467/WE otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Członek Komisji

10.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/23

ZAŁĄCZNIK I W załączniku I dodaje się następujący tekst: „País: Islandia / Země: Island / Land: Island / Land: Island / Riik: Island / Χώρα: Iσλανδία / Country: Iceland / Pays: Islande / Paese: Islanda / Valsts: Islande / Šalis: Islandija / Ország: Izland / Pajjiż: Islanda / Land: Ijsland / Państwo: Islandia / País: Islandia / Krajina: Island / Država: Islandija / Maa: Islanti / Land: Island

1 2 3 4 5 6

70

Vidbot

Husavik

CP

b, (1)

b: Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sõralised / Δίχηλα / Biungulates / Biongulés / Biungulati / Pārnadþi / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali ta' l-ifrat / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur 1) Zakład wykorzystujący do produkcji żywności surowiec wyłącznie z zatwierdzonych zakładów państw trzecich”. (

ZAŁĄCZNIK II W załączniku II dodaje się następujący tekst: „País: Botsuana / Země: Botswana / Land: Botswana / Land: Botsuana / Riik: Botswana / Χώρα: Μποτσουάνα / Country: Botswana / Pays: Botswana / Paese: Botswana / Valsts: Botsvāna / Šalis: Botsvana / Ország: Botswana / Pajjiż: Botswana / Land: Botswana / Państwo: Botswana / País: Botsuana / Krajina: Botswana / Država: Bocvana / Maa: Botswana / Land: Botswana

1 2 3 4 5 6

4

Botswana Ostrich Company

Gaborone

SH, CP”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 24 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/659/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres 2000–2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2837)

 • Dz. U. L263 - 11 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L263 - 7 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 3 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 1 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.