Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/659/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres 2000–2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2837)

Data ogłoszenia:2004-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 24

Strona 1 z 2
L 263/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/659/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres 2000–2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2837)

(jedynie teksty w językach: duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim są autentyczne)

(2004/592/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jej art. 46 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dostosowania wstępnego podziału środków muszą uwzględniać wykonanie finansowe zadań przez Państwa Członkowskie w latach 2000-2003 oraz zrewidowane prognozy na lata 2004, 2005 i 2006, przedstawione przed 1 października 2003 r. A zatem, w decyzji 1999/659/WE należy wprowadzić odpowiednie zmiany.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W drodze decyzji 1999/659/WE (2) Komisja ustaliła wstępny podział między Państwa Członkowskie środków na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich, częściowo finansowanych przez EFOGR, sekcja Gwarancji na okres 2000 – 2006 r. Zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 we wstępnym podziale środków należy wprowadzić dostosowania biorąc za podstawę rzeczywiste wydatki i zrewidowane prognozy dotyczące wydatków, przedstawione przez Państwa Członkowskie, z uwzględnieniem celów programów. Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (3) Komisja przyjmie wstępny podział środków między Państwa Członkowskie, ustalony decyzją 1999/659/WE, w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia budżetu na dany rok obrachunkowy.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 1999/659/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 259 z 6.10.1999, str. 27. Decyzja zmieniona decyzją ( 2000/426/WE (Dz.U. L 165 z 6.7.2000, str. 33). (3) Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 31. Rozporządzenie sprostowane w Dz.U. L 231 z 30.6.2004, str. 24.

10.8.2004

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich z EFORG, sekcja Gwarancji (2000-2006)

Roczny podział środków 2003 (*) 2004 wstępny przydział prognoza zrewidowany przydział wstępny przydział prognoza zrewidowany przydział wstępny przydział prognoza zrewidowany przydział 2005 2006 całkowity okres (zrewidowany) łącznie środki z »Berlin«

Wydatki zrealizowane

PL

2000

2001

2002

25,9 34,2 683,0 146,8 395,3 474,1 344,4 755,6 6,7 59,8 459,0 132,1 332,5 175,6 151,2 0,0 4 706,0 4 698 49,3 4 747,3 4 698 4 803 4 844,2 4 910 5 020 41,2 4 802,8 5 035,1 4 844,2 4 803 4 910,1 5 097,5 0,0 4 910,1 5 019,8 4 809,0 309,6 5 019,8

31,7 35,4 708,1 75,5 539,8 609,5 326,6 658,7 9,6 54,8 453,2 197,8 326,7 150,8 180,5

47,9 49,7 730,6 160,3 448,5 678,5 333,0 649,9 12,8 48,9 440,4 167,7 320,1 163,1 162,3

46,2 46,4 799,1 136,4 496,9 832,3 341,0 655,7 16,8 69,4 458,1 153,1 337,0 165,8 151,7

55,3 50,9 774,8 145,0 508,1 841,2 348,7 658,6 13,3 60,9 468,2 221,4 321,0 164,9 170,5

56,7 50,9 867,9 152,6 523,7 921,0 348,7 684,6 19,5 60,9 468,2 221,4 321,0 167,1 171,0

56,0 50,9 784,8 146,9 514,7 852,1 348,7 667,1 13,5 60,9 468,2 221,4 321,0 167,0 171,0

56,6 52,1 792,1 148,2 519,4 860,0 356,5 673,3 13,6 62,2 478,7 226,3 328,2 168,6 174,3

55,7 60,1 794,2 160,4 550,7 991,9 356,5 673,3 13,6 62,2 478,7 226,3 328,2 177,5 168,2

55,7 52,2 794,2 148,6 520,9 862,4 356,5 673,3 13,6 62,2 478,7 226,3 328,2 169,1 168,2

57,8 53,2 809,8 151,6 531,0 879,2 364,4 688,4 13,9 63,6 489,4 231,4 335,5 172,4 178,2

56,9 62,0 816,5 159,9 494,2 1 075,0 342,2 412,8 13,9 63,6 450,6 231,4 223,4 171,6 234,9

56,9 62,0 808,7 159,9 494,2 1 075,0 338,6 412,8 13,9 61,0 450,4 231,4 223,4 138,5 183,2

320,3 330,9 5 308,6 974,5 3 410,3 5 383,9 2 388,9 4 473,2 86,9 417,0 3 208,1 1 329,7 2 188,9 1 129,9 1 168,0

379,0 348,8 5 308,6 993,4 3 481,0 5 763,4 2 388,9 4 512,3 91,0 417,0 3 208,1 1 516,8 2 199,3 1 129,9 1 168,0

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4 176,2 4 184 (**)

4 358,5 4 495

4 413,8 4 595

32 119,0

32 905,5

Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Niderlandy Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo jak dotąd nie przydzielono Suma a) przydzielone środki budżetowe b) do przeniesienia a) + b) a) + b)

0

0

99

4 184

4 495

4 694

Perspektywy finansowe 1b

4 386

4 495

4 595

(*) Data poniesienia wydatków w 2003 r. przed dokonaniem rozliczeń finansowych. (**) Po przeniesieniu 100 mln EUR z 1a) do 1b) na koniec roku obrotowego”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 21 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/467/EC w odniesieniu do włączenia jednego zakładu w Islandii w zakresie mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka oraz jednego zakładu w Botswanie w zakresie mięsa ptaków bezgrzebieniowych do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz tych produktów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2681) (1)

 • Dz. U. L263 - 11 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L263 - 7 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 3 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 1 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.