Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Data ogłoszenia:2004-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 3

Strona 1 z 3
10.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Akt dotyczący Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej zmienił punkt 4 lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, ustanawiając możliwość stosowania wlewania wina do osadu lub moszczu gronowego lub tłoczonego miąższu aszú tam, gdzie praktykę tę stosuje się tradycyjnie do produkcji „Tokaji fordítás” i „Tokaji máslás” w węgierskim regionie Tokaj, na zasadach, które mają zostać określone. Dlatego też konieczne jest dalsze określenie tych zasad i zapewnienie procedury zgłaszania zamiaru ich modyfikacji przez Państwo Członkowskie. Część A załącznika III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) zawiera listę odmian winorośli wytwarzających moszcz gronowy lub moszcz gronowy w fermentacji, które mogą zostać stosowane do tworzenia cuvée do przygotowania gatunkowych win musujących z gatunku aromatycznych lub gatunkowych win musujących produkowanych w określonych regionach, z gatunku aromatycznych. Listę tą należy zmienić w celu ujęcia odmian produkowanych w Republice Czeskiej, Węgierskiej i Słowackiej. Limity zawartości dwutlenku siarki określa pkt 1 części A załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Derogacje od tych limitów są wymienione w pkt 2 części A załącznika V do rzeczonego rozporządzenia oraz w załączniku XII rozporządzenia (WE) nr 1622/2000. Załącznik XII rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 należy zmienić z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej i Słowackiej. Niektóre francuskie wina stołowe z oznaczeniem pochodzenia geograficznego mogą posiadać całkowite stężenie alkoholu wg objętości większe niż 15 % obj. i w konsekwencji mogą zawierać większą ilość kwasu lotnego niż

1. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 1. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1410/2003 (Dz.U. L 201

ustalona w części B załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, nie więcej jednak niż 25 miliekwiwalentów na jeden litr. Całkowite stężenie alkoholu niektórych greckich win gatunkowych produkowanych w określonych regionach wynosi przynajmniej 13 % obj., co uprawnia je do wyjątków w zakresie zawartości kwasu lotnego określonej w pkt 1 części B załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Wina te należy dodać do listy w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000. Załącznik ten należy również zmienić w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Słoweńskiej.

(5)

Załącznik XVIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 określa gatunkowe wina likierowe produkowane w określonych regionach, do których można dodać produkty, o których mowa w punkcie 2 lit. b) części J załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Listę tę należy zmienić w związku z przystąpieniem Cypru.

(6)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1622/2000.

(2)

(7)

Z powodu kontroli oraz w celu zapewnienia stosowania zmian rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 od daty wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej rozporządzenie powinno być stosowane od 1 maja 2004. Środki określone niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 24 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/659/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres 2000–2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2837)

 • Dz. U. L263 - 21 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/467/EC w odniesieniu do włączenia jednego zakładu w Islandii w zakresie mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka oraz jednego zakładu w Botswanie w zakresie mięsa ptaków bezgrzebieniowych do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz tych produktów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2681) (1)

 • Dz. U. L263 - 11 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L263 - 7 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 1 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.