Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Data ogłoszenia:2004-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 7

Strona 1 z 2
10.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1428/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 1 i 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Niektóre z francuskich i luksemburskich win gatunkowych psr jak również jedno hiszpańskie wino gatunkowe psr, których specyficzne warunki produkcji zostały ostatnio ustalone lub zmienione, są wytwarzane według specyficznych metod, i posiadają zwykle zawartość kwasowości lotnej wyższą od limitów ustalonych w załączniku V, punkt B rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, jednakże niższą, w zależności od przypadku, niż 25, 30 lub 35 milirównoważników na litr. Należy zatem dodać te wina do wykazu znajdującego się w załączniku XIII rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

Artykuł 42 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje sposoby mieszania win białych z winami czerwonymi w regionach, w których praktyka była tradycyjnie stosowana. Praktyka ta jest obecnie zabroniona w Hiszpanii od 1 sierpnia 2003 r. Szczegółowe zasady mieszania tych win w Hiszpanii przewidziane w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) przestały obowiązywać. Należy więc usunąć wspomniany artykuł. Ostatnio przez władze francuskie zostało wskazanych pięć francuskich win stołowych z oznaczeniem geograficznym o całkowitym stężeniu alkoholu przekraczającym 15% objętości i o resztkowej zawartości cukru wyższej niż 45 g/l, które powinny, w celu ich lepszej konserwacji w dobrych warunkach jakościowych, posiadać zawartość dwutlenku siarki wyższą od ogólnie przyjętego limitu 260 mg/l, jednakże niższą niż 300 mg/l. W związku z tym należy je włączyć do listy znajdującej się w załączniku XII ustęp pierwszy lit. a), tiret piąte rozporządzenia (WE) nr 1622/2000. Ostatnio uznane przez władze francuskie włoskie wino gatunkowe psr oraz dwa francuskie wina gatunkowe psr odpowiadające specyficznym warunkom produkcji i posiadające zawartość resztkową cukru wyższą niż 5 g/l, wymagają w celu lepszej konserwacji w dobrych warunkach jakościowych zawartości dwutlenku siarki wyższej od ogólnie przyjętego limitu 260 mg/l, jednakże niższej niż 400 mg/l. Podobna sytuacja dotyczy luksemburskich win gatunkowych psr, dla których ostatnio ustalono specyficzne warunki produkcji, które pozwalają na oznaczanie ich opisem „vendanges tarpes”, „vin de glace” lub „vin de paille”. Należy zatem dodać te wina do wykazu win o podobnych właściwościach znajdujących się w załączniku XII ustęp pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

Austriackie wina gatunkowe psr spełniające warunki, które pozwalają na oznaczenie ich opisem „Eiswein” i pochodzące z winobrania w 2003 r. posiadają zawartość kwasowości lotnej wyższą od limitów ustalonych w załączniku XIII punkt d) rozporządzenia (WE) nr 1622/2000, jednakże niższą niż 40 milirównoważników na litr, ze względu na wyjątkowe warunki klimatyczne panujące w sezonie winobrania w 2003 r. Należy zatem dodać te wina z rocznika 2003 do wykazu figurującego w załączniku XIII punkt d) drugi tiret wspomnianego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

1) artykuł 36 zostaje skreślony;

2) w załączniku XII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku XIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 263 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 24 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/659/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres 2000–2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2837)

 • Dz. U. L263 - 21 z 200410.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/467/EC w odniesieniu do włączenia jednego zakładu w Islandii w zakresie mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka oraz jednego zakładu w Botswanie w zakresie mięsa ptaków bezgrzebieniowych do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz tych produktów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2681) (1)

 • Dz. U. L263 - 11 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L263 - 3 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L263 - 1 z 200410.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.