Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 264 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2366/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych 1998/1999–2003/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 2768/98 w sprawie programu pomocy dla prywatnego składowania oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2004-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 264 POZ 6

Strona 1 z 3
L 264/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1432/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2366/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych 1998/1999–2003/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 2768/98 w sprawie programu pomocy dla prywatnego składowania oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

jest 31 grudnia 2001 r., w wyniku zmiany wprowadzonej na mocy Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji. W konsekwencji, należy przyjąć przepisy określone w art. 4 tego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 5 i 12a,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1638/98 z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2366/98 (3) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych 1998/1999–2003/2004, przewidzianego w art. 5 rozporządzenia nr 136/66/EWG.

W odniesieniu do plantatorów oliwek, art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2366/1998 przewiduje obowiązek złożenia deklaracji dotyczących nowych nasadzeń, oraz w odniesieniu do Państw Członkowskich, obowiązek dostarczania Komisji informacji dotyczących tych nasadzeń i stosowania kar wobec osób naruszających przepisy. W odniesieniu do tych obowiązków, art. 5 ustanawia kalendarz określony w szczególności od daty wejścia w życie rozporządzenia (EWG) nr 2366/1998 oraz od dnia 1 maja 1998 r., od którego nowe nasadzenia wyłączone są z jakiegokolwiek systemu pomocy, z wyjątkiem tych, które objęte są programem zatwierdzonym przez Komisję. W celu ułatwienia nowym producenckim Państwom Członkowskim stosowania przepisów art. 5 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze termin ustalony dla Cypru i Malty, należy dostosować niektóre terminy przewidziane w tym artykule.

(5)

W celu obliczenia produkcji dodatkowych drzew oliwnych niekwalifikujących się do pomocy w roku gospodarczym 2003/2004, należy również zmienić art. 12a rozporządzenia (WE) nr 2366/1998.

(2)

Zważywszy, iż rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 827/68, zmienia art. 5 rozporządzenia nr 136/66/WE, należy rozszerzyć zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 2366/98 na rok gospodarczy 2004/2005 w celu utrzymania aktualnego systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do tego roku gospodarczego.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2768/98 (4) przewiduje szczególne warunki wprowadzenia, do 31 października 2004 r., programu dla prywatnego składowania oliwy z oliwek, przewidzianego w art. 12a rozporządzenia 136/66/EWG.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1638/98, pomocą są objęte jedynie drzewa oliwne nasadzone przed 1 maja 1998 r., drzewa oliwne pochodzące z przekształcenia starych plantacji oraz drzewa oliwne pochodzące z programu zatwierdzonego przez Komisję. W odniesieniu do Cypru i Malty, terminem ustalonym

Mając na uwadze, iż program ten przewidziany jest na rok gospodarczy 2004/2005, należy dostosować termin określony w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2768/98.

(8)

W konsekwencji należy zmienić rozporządzenia (WE) nr 2366/98 i (WE) nr 2768/98. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 264 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 10 z 200411.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L264 - 9 z 200411.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L264 - 3 z 200411.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe i jabłka)

 • Dz. U. L264 - 1 z 200411.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.