Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych. (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura i Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí)

Data ogłoszenia:2004-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 3

12.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1437/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych”. („Valenćay”, „Scottish Farmed Salmon”, „Ternera de Extremadura” i „Aceite de Mallorca” lub „Aceite mallorquín” lub „Oli de Mallorca” lub „Oli mallorquí”)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4, a także mając na uwadze, co następuje :

(1) (5)

W rezultacie nazwy te mogą zostać wpisane do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” oraz być chronione na płaszczyźnie wspólnotowej, jako chroniona nazwa pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne.

Załącznik do niniejszego rozporządzenia uzupełnia Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (3),

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Francja przekazała Komisji wniosek o rejestrację nazwy „Valenćay” jako nazwy pochodzenia, Zjednoczone Królestwo złożyło w Komisji wniosek o rejestrację nazwy „Scottish Farmed Salmon” jako oznaczenia geograficznego, a Hiszpania złożyła w Komisji wniosek o rejestrację nazwy „Ternera de Extremadura” jako oznaczenia geograficznego oraz wniosek o rejestrację nazwy „Aceite de Mallorca” lub „Aceite mallorquín” lub „Oli de Mallorca” lub „Oli mallorquí” jako nazwy pochodzenia. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia stwierdzono, że są one zgodne z tym rozporządzeniem, w szczególności zawierają wszystkie elementy, o których mowa w jego art. 4. Żadna deklaracja sprzeciwu, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, nie wpłynęła do Komisji w wyniku opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) nazw znajdujących się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE :

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 uzupełnia się nazwami znajdującymi się w załączniku do niniejszego rozporządzenia oraz nazwy te wpisuje się jako chroniona nazwa pochodzenia (PDO) lub chronione oznaczenie geograficzne (PGI) do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(2)

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 1). (2) Dz.U. C 236 z 02.10.2003, str. 27 (Valenćay). Dz.U. C 246 z 14.10.2003, str. 4 (Scottish Farmed Salmon). Dz.U. C 246 z 14.10.2003, str. 10 (Ternera de Extremadura). Dz.U. C 246 z 14.10.2003, str. 15 (Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí).

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1258/2004 (Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 5).

L 265/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2004

ZAŁĄCZNIK PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Sery FRANCJA Valenćay (PDO) Ryby, mięczaki, świeże skorupiaki i produkty na ich bazie ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Scottish Farmed Salmon (PGI) Mięso świeże i podroby HISZPANIA Ternera de Extremadura (PGI) Tłuszcze (masło, margaryna, oleje, itp.) HISZPANIA Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí (PDO)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 9 z 200412.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce chorobotwórczej influenzy drobiu w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3144) (1)

 • Dz. U. L265 - 6 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L265 - 5 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L265 - 1 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.