Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

Data ogłoszenia:2004-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 5

12.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1438/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6b ust. 3 i art. 6c ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przetworów owocowych i warzywnych (3), a właściwości, którym muszą odpowiadać te produkty, znajdują się w art. 2 powyższego rozporządzenia. W związku z tym należy ustalić cenę minimalną dla suszonych śliwek i pomoc produkcyjną dla suchych śliwek na rok gospodarczy 2004/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2), ustanowiło w art. 3 daty lat gospodarczych. Kryteria ustalania ceny minimalnej oraz kwoty pomocy produkcyjnej są określone odpowiednio w art. 6b i w art. 6c rozporządzenia (WE) nr 2201/96. Produkty, dla których ustalana jest cena minimalna, oraz pomoc są zdefiniowane w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 464/1999 z dnia 3 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla

Artykuł 1 Dla roku gospodarczego 2004/2005: a) cenę minimalną dla suszonych śliwek d'Ente, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na 1 935,23 euro za tonę netto od producenta; b) pomoc produkcyjną dla suchych śliwek, o której mowa w art. 4 powyższego rozporządzenia, ustala się na 923,17 euro za tonę netto. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1232/2004 (Dz.U. L 219 z 19.6.2004, str. 3).

(3) Dz.U. L 56 z 4.3.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2198/2003 (Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 20).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 9 z 200412.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce chorobotwórczej influenzy drobiu w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3144) (1)

 • Dz. U. L265 - 6 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L265 - 3 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych. (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura i Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí)

 • Dz. U. L265 - 1 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.