Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce chorobotwórczej influenzy drobiu w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3144) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 2

— żywego drobiu bezgrzebieniowego i jaj wylęgowych tych gatunków oraz

— ptaków innych niż drób, w tym ptaków domowych towarzyszących właścicielom.

Artykuł 2

(10)

Ponadto należy zawiesić przywóz do Wspólnoty z RPA świeżego mięsa drobiu bezgrzebieniowego oraz dzikiego ptactwa hodowlanego i łownego, preparatów mięsnych oraz wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso tych gatunków, otrzymanych z ptaków ubitych po dniu 16 lipca 2004 r.

Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z terytorium Republiki Południowej Afryki:

— świeżego mięsa z drobiu bezgrzebieniowego oraz — preparatów i wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso tych gatunków.

Artykuł 3

(11)

Decyzja Komisji 97/222/WE (1) zawiera listę państw trzecich, z których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przywóz wyrobów mięsnych, oraz ustanawia systemy obróbki w celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób za pośrednictwem tych wyrobów. Obróbka, którą należy zastosować do wyrobu zależy od statusu zdrowotnego kraju pochodzenia w odniesieniu do gatunku, z którego pochodzi mięso; w celu uniknięcia zbędnego obciążenia dla handlu, należy podtrzymać zezwolenie na przywóz wyrobów z drobiu pochodzących z RPA poddanych całościowej obróbce w temperaturze co najmniej 70oC.

1. W drodze odstępstwa od art. 2 Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów objętych tym artykułem, które uzyskano z ptactwa ubitego przez dniem 16 lipca 2004 r.

2. Świadectwa weterynaryjne towarzyszące przesyłkom wyrobów wymienionych w ust. 1 zawierają następujący tekst:

„Świeże mięso/wyrób mięsny z drobiu bezgrzebieniowego składający się z lub zawierający mięso z drobiu bezgrzebieniowego / Preparat mięsny składający się z lub zawierający mięso z drobiu bezgrzebieniowego (*) uzyskane z ptactwa ubitego przed dniem 16 lipca 2004 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2004/594/WE.

(12)

Po przekazaniu przez RPA bardziej szczegółowych informacji o sytuacji związanej z chorobą oraz o podjętych w związku z nią środkach kontroli, środki podjęte na poziomie Wspólnoty w związku z wybuchem choroby powinny zostać ponownie rozważone.

___________ (*) niepotrzebne skreślić” 3. W drodze odstępstwa od art. 2 Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso z drobiu bezgrzebieniowego, jeżeli mięso tych gatunków poddano jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt. B, C lub D części IV Załącznika do decyzji Komisji 97/222/WE.

(3) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17). (1) Dz.U. L 98 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/245/WE (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 62).

12.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/11

Artykuł 4 Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostanie ponownie rozważona w zależności od ewolucji sytuacji choroby oraz na podstawie informacji dostarczonych przez władze weterynaryjne Republiki Południowej Afryki.

Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 stycznia 2005 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 10 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 6 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L265 - 5 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L265 - 3 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych. (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura i Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí)

 • Dz. U. L265 - 1 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.