Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce chorobotwórczej influenzy drobiu w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3144) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 9

Strona 1 z 2
12.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/9

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce chorobotwórczej influenzy drobiu w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3144)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/594/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W dniu 6 sierpnia 2004 r. Republika Południowej Afryki potwierdziła wybuch wysoce chorobotwórczej influenzy drobiu w dwóch fermach ptactwa bezgrzebieniowego w prowincji Eastern Cape.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1,

(4)

Wykryty szczep wirusa influenzy drobiu jest podtypu H5N2, a zatem różni się od szczepu obecnie wywołującego epidemię w Azji. Z obecnej wiedzy wynika, że ten podtyp wirusa stanowi mniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego niż szczep będący w obiegu w Azji, tj. podtyp H5N1.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W zakresie drobiu i wyrobów drobiowych RPA posiada obecnie zezwolenie wyłącznie na wywóz do Wspólnoty żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jego jaj wylęgowych, świeżego mięsa oraz produktów mięsnych zawierających mięso drobiu bezgrzebieniowego oraz ptaków innych niż drób.

(1)

Influenza drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, łatwo przybierającą proporcje epizootyczne, mogące stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz znacząco obniżyć opłacalność hodowli drobiu.

(6)

Tym niemniej, właściwe władze RPA zawiesiły certyfikację na wywóz do UE żywego drobiu bezgrzebieniowego i jego mięsa w dniu 6 sierpnia 2004 r. do czasu wyjaśnienia sytuacji.

(2)

Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel drobiem i wyrobami drobiowymi.

(7)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24, z 31.1.1998, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

Zważywszy na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia choroby do Wspólnoty, właściwym jest natychmiastowe zawieszenie przywozów z Republiki Południowej Afryki żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jaj wylęgowych tych gatunków.

L 265/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2004

(8)

Zgodnie z decyzją Komisji 2000/666/WE (3) dozwolony jest przywóz ptaków innych niż drób ze wszystkich krajów członkowskich OIE (Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt) pod warunkiem wystawienia przez kraj ich pochodzenia gwarancji zdrowia zwierząt oraz zastosowania surowych środków kwarantanny poprzywozowej w Państwach Członkowskich.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z terytorium Republiki Południowej Afryki:

(9)

Niemniej jednak należy zawiesić przywóz ptaków innych niż drób, jak również ptaków domowych towarzyszących właścicielom wjeżdżającym do Wspólnoty z RPA, jako środek dodatkowy w celu wyeliminowania wszelkiego możliwego ryzyka wystąpienia choroby w stacjach kwarantanny podlegających Państwom Członkowskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 265 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 6 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L265 - 5 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L265 - 3 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych. (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura i Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí)

 • Dz. U. L265 - 1 z 200412.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.