Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 266 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1947) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 266 POZ 11

Strona 1 z 2
13.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1947)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/595/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

cych się do handlu oraz niekomercyjnych przewozów zwierząt i uniknięcie nadużyć.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A sekcja I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b),

Ponadto rozporządzenie (WE) nr 998/2003 zmienia dyrektywę 92/65/EWG w taki sposób, że dyrektywa stanowi, iż przedmiotem handlu mogą być wyłącznie psy, koty i fretki spełniające wymagania określone w tym rozporządzeniu.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym celowe jest wprowadzenie dla przywozu do Wspólnoty w celach handlowych psów, kotów i fretek zasad odpowiadających niekomercyjnym przywozom tych zwierząt, przy zachowaniu badania klinicznego wymaganego zgodnie z art. 16 dyrektywy (WE) 92/65/WE.

(1)

Dyrektywa 92/65/EWG określa wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i embrionów.

(5)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych stosujących się do niekomercyjnych przewozów zwierząt domowych i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (2) określa wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i zasady odnoszące się do kontrolowania takich przewozów. Jednym z celów tego rozporządzenia jest zapewnienie spójności zasad stosują-

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7).

Celowe jest zapewnienie, że zasady i reguły stosowane przez urzędników wydających świadectwa w państwach trzecich zapewniają wystarczające gwarancje. Dlatego należy zatwierdzać wyłącznie przywóz do Wspólnoty przeznaczonych na sprzedaż psów, kotów i fretek pochodzących z krajów wymienionych w Załączniku do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. zawierającym listę państw trzecich lub części państw trzecich, określającym warunki dotyczące zdrowia zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz warunki dotyczące świadectw weterynaryjnych dla celów przywozu niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (3), lub w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/372/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 45).

L 266/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2004

(6)

Wzór świadectwa dla niekomercyjnych przewozów z krajów trzecich psów, kotów i fretek został ustanowiony decyzją 2004/203/WE (1), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003. Należy zatem wprowadzić wzór świadectwa dla celów przywozu do Wspólnoty przeznaczonych na sprzedaż psów, kotów i fretek. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 zmieniło art. 10 dyrektywy 92/65/EWG w celu dostosowania warunków odnoszących się do handlu psami, kotami i fretkami do warunków dotyczących niekomercyjnych przewozów, a wskutek tego powinna zostać zniesiona decyzja Komisji 94/273/CE z 18 kwietnia 1994 r. dotycząca świadectw weterynaryjnych służących do wprowadzania na rynek Zjednoczonego Królestwa i Irlandii psów i kotów niepochodzących z tych krajów (2). Środki przewidziane dla tej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 266 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 15 z 200413.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. określająca listę obszarów Republiki Słowackiej kwalifikujących się w ramach Celu 2. Funduszy Strukturalnych na okres od 2004 do 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2137)

 • Dz. U. L266 - 10 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L266 - 8 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L266 - 7 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 2. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L266 - 5 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L266 - 3 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 13 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L266 - 1 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.