Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 266 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. określająca listę obszarów Republiki Słowackiej kwalifikujących się w ramach Celu 2. Funduszy Strukturalnych na okres od 2004 do 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2137)

Data ogłoszenia:2004-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 266 POZ 15

13.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2004 r. określająca listę obszarów Republiki Słowackiej kwalifikujących się w ramach Celu 2. Funduszy Strukturalnych na okres od 2004 do 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2137)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(2004/596/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, po konsultacji z Komitetem ds. Rozwoju i Przekształceń Strukturalnych Regionów, Komitetem ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi oraz Komitetem ds. Rybołówstwa i Sektora Akwakultury, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Słowackiej na poziomie 31 % ludności regionów NUTS II, które nie zostały ujęte w ramach Celu 1. Komisja, działając na podstawie propozycji Państw Członkowskich oraz w bliskiej współpracy z zainteresowanym Państwem Członkowskim, sporządza listę obszarów kwalifikujących się w ramach Celu 2., mając na względzie priorytety krajowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Obszary w Republice Słowackiej, które kwalifikują się do wsparcia z Funduszy Strukturalnych w ramach Celu 2. w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r., są wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Cel 2. Funduszy Strukturalnych ma wspierać ekonomiczne i społeczne przekształcenia na obszarach borykających się z problemami strukturalnymi. Komisja oraz Państwa Członkowskie starają się zapewnić, aby pomoc autentycznie koncentrowała się na obszarach, które takimi problemami zostały najpoważniej dotknięte, i na szczeblu geograficznym, który jest najbardziej odpowiedni. Pułap kwalifikowanej liczby ludności wynosi 192 000 mieszkańców, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 określającym pułap dla Republiki

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 266/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2004

ZAŁĄCZNIK Lista obszarów kwalifikujących się w ramach Celu 2. w Republice Słowackiej Okres od 2004 do 2006 r.

Obszar kwalifikujący się Region NUTS III Wszystkie obszary regionu szczebla NUTS III, z wyjątkiem Ludność regionu szczebla NUTS III w obszarach kwalifikujących się (mieszkańcy)

Tylko następujące obszary regionu szczebla NUTS III

Obszary spełniające warunki określone w art. 4 ust. 9 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Bratislavský kraj gminy (kod krajowy): Bratislava – Vajnory (529362) Bratislava – Záhorská Bystrica (529427) Bratislava – Čunovo (529435) Bratislava – Jarovce (529443) Bratislava – Rusovce (529494) Záhorie (vojenský obvod) (500267) Malé Leváre (504556) Plavecké Podhradie (504629) Plavecký Mikuláš (504637) Rohožník (504769) Sološnica (504858) Studienka (504874) Veľké Leváre (504947) Závod (504980) Borinka (507831) Gajary (507890) Jablonové (507954) Jakubov (507962) Kostolište (508012) Kuchyňa (508021) Láb (508039) Lozorno (508055) Malacky (508063) Marianka (508080) Pernek (508161) Plavecký Štvrtok (508195) Stupava (508233) Suchohrad (508241) Vysoká pri Morave (508349) Záhorská Ves (508365) Zohor (508381) Báhoň (507806) Budmerice (507849) Častá (507857) Doľany (507873) Dubová (507881) Jablonec (507946) Svätý Jur (507989) Limbach (508047) Modra (508101) Pezinok (508179) Píla (508187) Slovenský Grob (508225) Šenkvice (508250) Štefanová (508268) Viničné (508306) Vinosady (508314) Vištuk (508322) Boldog (503681) Hrubá Borša (503797) Hrubý Šúr (503801) Hurbanova Ves (503819) Kostolná pri Dunaji (503851) Kráľová pri Senci (503894) Reca (503983) Bernolákovo (507814) 177 801

13.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/17

Blatné (507822) Čataj (507865) Hamuliakovo (507903) Chorvátsky Grob (507911) Ivanka pri Dunaji (507938) Kalinkovo (507997) Malinovo (508071) Miloslavov (508098) Most pri Bratislave (508110) Nová Dedinka (508136) Rovinka (508209) Senec (508217) Tomášov (508276) Tureň (508284) Veľký Biel (508292) Vlky (508331) Dunajská Lužná (545333) Igram (555487) Kaplna (555495) Zálesie (555509)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 266 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 11 z 200413.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1947) (1)

 • Dz. U. L266 - 10 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L266 - 8 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L266 - 7 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 2. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L266 - 5 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L266 - 3 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 13 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L266 - 1 z 200413.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.