Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

Data ogłoszenia:2004-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 3

Strona 1 z 22
14.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2474/2000 (2), w szczególności jego art. 6 i 8, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) 3420/83 (3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (4), w szczególności jego art. 5 i 6, po konsultacji z Komitetem Doradczym utworzonym na mocy art. 4 odpowiednio rozporządzenia (WE) nr 3285/94 i rozporządzenia (WE) nr 519/94, a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA (1)

Dnia 6 lutego 2004 r. Irlandia i Zjednoczone Królestwo poinformowały Komisję, że tendencje w przywozie łososia atlantyckiego hodowlanego wskazują na potrzebę zastosowania środków ochronnych w ramach rozporządzeń (WE) nr 3285/94 oraz 519/94; przedstawiły informacje zawierające dostępne dowody ustalone na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 3285/94 oraz art. 8 rozporządzenia (WE) nr 519/94; oraz wystąpiły z prośbą do Komisji o wprowadzenie środków ochronnych w ramach tych instrumentów. Irlandia i Zjednoczone Królestwo przedstawiły dowody świadczące o tym, iż przywóz łososia atlantyckiego hodowlanego do Wspólnoty Europejskiej wzrasta bardzo szybko, tak w kategoriach bezwzględnych, jak i w stosunku do produkcji i spożycia we Wspólnocie. Kraje te postawiły zarzut, iż zwiększenie wolumenu przywozu łososia atlantyckiego hodowlanego miało, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na ceny podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych produktów we Wspólnocie oraz na udział rynkowy producentów wspólnotowych, wyrządzając producentom wspólnotowym szkodę. Następnie Irlandia i Zjednoczone Królestwo poinformowały, na podstawie informacji przedstawionych przez producentów wspólnotowych, że wszelka zwłoka w przyjęciu środków ochronnych przez Wspólnotę Europejską doprowadziłaby do szkód trudnych do naprawienia oraz że w związku z tym należy przyjąć wspomniane środki w trybie pilnym. Komisja poinformowała wszystkie Państwa Członkowskie o sytuacji i przeprowadziła z nimi konsultacje odnośnie warunków przywozu, tendencji w przywozie oraz dowodów wystąpienia poważnych szkód, a także różnych aspektów sytuacji gospodarczej i handlowej dotyczących omawianego wyrobu wspólnotowego.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 349 z 31.12.1994, str. 53. 286 z 11.11.2000, str. 1. 67 z 10.3.1994, str. 89. 65 z 8.3.2003, str. 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) (2) (3) (4)

L 267/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2004

(6)

Dnia 6 marca 2004 r. Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie poważnych szkód lub zagrożenia nimi dla producentów wspólnotowych wyrobów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych w stosunku do przywożonego wyrobu, określonego jako łosoś hodowlany, filetowany bądź niefiletowany, świeży, schłodzony lub mrożony („przedmiotowy produkt”) (1), zgodnie z poniższym wyjaśnieniem. Komisja oficjalnie powiadomiła o postępowaniu wyjaśniającym producentów wywożących i importerów oraz ich reprezentatywne stowarzyszenia, których może to dotyczyć, przedstawicieli krajów wywożących oraz producentów wspólnotowych. Komisja przesłała kwestionariusze wszystkim wymienionym stronom, reprezentatywnym stowarzyszeniom wspólnotowym hodowców łososia i tym, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 54 z 200414.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3084)

 • Dz. U. L267 - 39 z 200414.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, poprawionej i przyjętej rezolucją 12/97 podczas 29. posiedzenia Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w listopadzie 1997 r.

 • Dz. U. L267 - 36 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L267 - 32 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. wykonującego decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

 • Dz. U. L267 - 31 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie do ostatecznego terminu przyjmowania do składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L267 - 30 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L267 - 1 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.