Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3084)

Data ogłoszenia:2004-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 54

Strona 1 z 3
L 267/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3084)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2004/598/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i działania mające na celu ochronę roślin podjęte zgodnie z zasadami Wspólnoty są finansowane w ramach sekcji „Gwarancja” Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych. Kontrola tych działań podlega postanowieniom art. 8 i 9 wymienionego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady nr 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w obszarze weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 3,

(4)

Warunkiem płatności wkładu finansowego Wspólnoty musi być faktyczne wdrożenie zaplanowanych działań oraz dostarczenie przez władze wszystkich niezbędnych informacji w podanych terminach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wybuch klasycznego pomoru świń miał miejsce w Luksemburgu w 2003 r. Pojawienie się tej choroby stanowi poważne ryzyko dla populacji zwierząt hodowlanych we Wspólnocie.

(5)

W dniu 12 marca 2004 r. Luksemburg przedłożył oficjalny wniosek o zwrot wszystkich wydatków poniesionych na swoim terytorium. Zgodnie z tym wnioskiem dokonano uboju 1 351 zwierząt.

(2)

Aby pomóc w możliwie jak najszybszym wytępieniu choroby, Wspólnota może partycypować finansowo w odpowiednich kosztach poniesionych przez Państwo Członkowskie zgodnie z postanowieniem decyzji nr 90/424/EWG.

(6)

Należy zdefiniować następujące terminy: „szybkie i odpowiednie odszkodowanie dla hodowców zwierząt” użyty w art. 3 decyzji 90/424/EWG, „racjonalne płatności” i „uzasadnione płatności”, a także kategorie kwalifikujących się wydatków w obszarze „innych kosztów” związanych z obowiązkowym ubojem.

(3)

Na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), działania weterynaryjne

(7)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

Środki prawne przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

14.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/55

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przyznanie dopłat finansowych Wspólnoty na rzecz Luksemburga W celu wytępienia klasycznego pomoru świń w 2003 r. Luksemburg może korzystać z wkładu finansowego Wspólnoty w zakresie 50 % wydatków poniesionych z tytułu:

2. Jeżeli wypłata odszkodowań przez Luksemburg na mocy art. 1 lit. a) nastąpi po terminie 90 dni, ustalonym w art. 2 lit. a), to zakwalifikowane kwoty zostaną w następujący sposób pomniejszone o wydatki poniesione po tym terminie:

— 25 % z tytułu płatności zrealizowanych od 91 do 105 dnia po uboju zwierząt;

— 50 % z tytułu płatności zrealizowanych od 106 do 120 dnia po uboju zwierząt;

a) szybkiego i odpowiedniego odszkodowania dla hodowców zmuszonych do uboju swoich zwierząt w ramach działań podjętych w celu opanowania wybuchu klasycznego pomoru świń w 2003 r. na mocy postanowień pierwszego i siódmego punktu art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/WE oraz zgodnie z niniejszą decyzją;

— 75 % z tytułu płatności zrealizowanych od 121 do 135 dnia po uboju zwierząt;

— 100 % z tytułu płatności zrealizowanych po 136 dniach od uboju zwierząt; b) wydatków operacyjnych związanych z ubojem zwierząt, zniszczeniem tusz i wyrobów, czyszczeniem i dezynfekcją lokali oraz czyszczeniem i dezynfekcją lub, w razie potrzeby, zniszczeniem zanieczyszczonego sprzętu na mocy postanowień pierwszego, drugiego i trzeciego punktu art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG oraz zgodnie z niniejszą decyzją.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 39 z 200414.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, poprawionej i przyjętej rezolucją 12/97 podczas 29. posiedzenia Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w listopadzie 1997 r.

 • Dz. U. L267 - 36 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L267 - 32 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. wykonującego decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

 • Dz. U. L267 - 31 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie do ostatecznego terminu przyjmowania do składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L267 - 30 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L267 - 3 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L267 - 1 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.