Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 268 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1435/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające, w wyniku rozszerzenia, rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2004-08-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 268 POZ 1

16.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1435/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające, w wyniku rozszerzenia, rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz w celu prowadzania badań statystycznych dotyczących struktury gospodarstw rolnych w tych nowych Państwach Członkowskich w latach 2005 i 2007 należy zapewnić maksymalny udział Wspólnoty w każdym badaniu; dostosowanie takie jest niezbędne w następstwie przystąpienia, a nie zostało przewidziane w Akcie Przystąpienia. Niniejsze rozporządzenie ustanawia, na okres pozostały do zakończenia programu, ramy finansowe, stanowiące główne odniesienie w rozumieniu pkt. 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3), dla władzy budżetowej w trakcie rocznej procedury budżetowej,

(4)

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 57 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W rozporządzeniu (EWG) 571/88 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 571/88 (2) przewiduje dla Państw Członkowskich zwrot tytułem udziału w ponoszonych przez nie wydatkach, do maksymalnej kwoty za każde badanie.

1. W art. 14 ust. 1 akapit 1 dodaje się następujące tiret: „– 25 000 EUR dla Malty, – 200 000 EUR dla Cypru,

(2)

Prowadzenie badań statystycznych dotyczących struktury gospodarstw rolnych będzie się wiązało ze znaczącymi wkładami finansowymi ze strony Państw Członkowskich i Wspólnoty w celu spełnienia wymagań instytucji Wspólnoty w zakresie informowania.

– 500 000 EUR dla Estonii i Słowenii, – 700 000 EUR dla Słowacji, – 1 100 000 EUR dla Republiki Czeskiej, Łotwy i Litwy, – 2 000 000 EUR dla Węgier i Polski.”.

(3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z 21 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z 21 czerwca 2004 r. (2) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 268/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.8.2004

2. Artykuł 14 ust. 1 akapit 3 otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe na wdrożenie tego programu, w tym środki niezbędne do zarządzania projektem Eurofarm na lata 2004–2006, wynoszą 43,7 milionów EUR. Kwota na lata 2007–2009 zostanie ustalona przez władzę budżetową i prawodawczą na wniosek Komisji na podstawie nowej perspektywy finansowej na okres rozpoczynający się w roku 2007.

Roczne środki są przyznawane przez władzę budżetową w granicach perspektywy finansowej.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 pkt 1 stosuje się od 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. COX

W imieniu Rady

J. WALSH

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 268 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L268 - 3 z 200416.8.2004

    Decyzja nr 593/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (2001–2005)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.