Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 4

toyoi (NCIMB 40112/CNCM I–1012) przyjętym dnia 5 grudnia 2001 r., potwierdziła, że preparat, w przypadku użycia wobec takich kategorii zwierząt, jak: prosiaki, świnie do tuczu i maciory, spełnia wymagania art. 3a lit. b) dyrektywy 70/524/EWG. Raport SCAN zawierał również korzystne wnioski co do skuteczności preparatu użytego wobec takich kategorii zwierząt, jak: prosiaki do drugiego miesiąca życia i maciory. Zostały dostarczone nowe dane dotyczące tego preparatu, na poparcie zastosowania zezwolenia bez ograniczenia czasowego.

(10)

(2)

(3)

(11)

(4)

(12)

(5)

(6)

(13)

(14) (7)

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1289/2004 (Dz.U. L 243, z 15.7.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 28. (3) Dz.U. L 105 z 26.4.1994, str. 19.

(4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 269/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2004

(15)

Nowe dane dotyczące tych pięciu preparatów enzymatycznych zostały dostarczone na poparcie zastosowania autoryzacji bez ograniczenia czasowego. Ocena wykazuje, że warunki takiego zezwolenia, ustanowione w dyrektywie 70/524/EWG są spełnione. Odpowiednio, użycie tych pięciu preparatów enzymatycznych, jak określono w załączniku II, powinno być dopuszczone bez ograniczenia czasowego. Ocena tych siedmiu zastosowań wykazuje, że wymagane są określone procedury, aby chronić pracowników przed wystawianiem na działanie tych dodatków ustanowionych w załącznikach. Taka ochrona powinna być zapewniona przez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (1).

(18)

Środki uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(16)

Artykuł 1 Preparaty należące do grup „Mikro-organizmów” i „Enzymów”, jak wykazano w załączniku I i II, są dopuszczone do użytku bez ograniczenia czasowego, jako dodatki w żywieniu zwierząt, według warunków ustanowionych w niniejszych załącznikach. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(17)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 16 sierpnia 2004 r. W imieniu

David BYRNE

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

17.8.2004

ZAŁĄCZNIK I

EC Nr CFU/kg całkowitej paszy

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek Inne zalecenia

Minimalna zawartość Koniec okresu autoryzacji

Maksymalna zawartość

PL

Mikroorganizmy Maciory — 1,28 × 109 1,28 × 109 We wskazówkach stosowania dodatku i premiksu, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i stabilność podczas granulacji Dla macior 2 tygodnie przed prosieniem i podczas laktacji. Prosiaki Od 2 do 4 miesięcy Od 4 miesięcy do uboju 0,2 × 109 1 × 109 0,5 × 109 1 × 109 We wskazówkach stosowania dodatku i mieszanki wstępnej, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania stabilność podczas granulacji We wskazówkach stosowania dodatku i mieszanki wstępnej, podaj temperaturę przechowywania, okres przechowywania i stabilność podczas granulacji Bez ograniczenia czasowego Bez ograniczenia czasowego Bez ograniczenia czasowego

E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749

Mieszanka Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis zawierająca minimum:

Bacillus subtilis DSM 5750

3,2 × 109 CFU/g dodatku (1,6 × 109 CFU/g dodatku bakterii)

(W stosunku 1/1)

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 Świnie do tuczu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 31 z 200417.8.2004

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 9 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.