Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3

Strona 1 z 4
17.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (8)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r., dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(9) (1)

Poproszono Europejskie Władze ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), aby wydały opinię na temat skuteczności preparatu w przypadku jego użycia jako dodatku do pożywienia dla świń do tuczu. W opinii przyjętej dnia 7 maja 2004 roku EFSA zawarło korzystne wnioski co do skuteczności, biorąc pod uwagę, że preparat oraz cała ocena wykazuje, że warunki ustanowione dla takich zezwoleń w dyrektywie 70/524/EWG są spełnione. Odpowiednio, stosowanie tego preparatu u świń do tuczu, jak określono w załączniku 1, powinno być dopuszczone bez ograniczenia czasowego. Użycie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-xylanase i endo-1,4-beta-glucanase wytworzonych z Aspergillus niger (CBS 600.94) wykazanego w pierwszym rzędzie załącznika II, jako do użycia po raz pierwszy dla kurczaków do tuczu, indyków do tuczu i prosiąt, zostało tymczasowo dopuszczone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 654/2000 (4). Użycie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-glucanase i endo-1,4-beta-xylanase wytworzonych z Aspergillus niger (CBS 600.94) wykazanego w drugim rzędzie załącznika II, jako do użycia po raz pierwszy dla kurczaków do tuczu, zostało tymczasowo dopuszczone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 654/2000. Użycie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)-betaglucanase wytworzonego z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) i endo-1,4-beta-xylanase wytworzonego z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) oraz polygalacturonase wytworzonego z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), jako do użycia po raz pierwszy dla świń do tuczu, zostało tymczasowo dopuszczone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2690/99 (5). Użycie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)-betaglucanase i endo-1,4-beta-xylanase wytworzonych z Aspergillus niger (phoenicis) (NRRL 25541) oraz użycie alfa-amylazy wytworzonej z Aspergillus oryzae (ATCC 6622), jako do użycia po raz pierwszy dla prosiąt, zostało tymczasowo dopuszczone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/99 (6). Użycie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-xylanase, wytworzonego z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W), jako do użycia po raz pierwszy dla kurczaków do tuczu, zostało tymczasowo dopuszczone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (7).

L L L L 79 z 30.3.2000, str. 26. 326 z 18.12.1999, str. 33. 194 z 27.7.1999, str. 17. 191, z 7.7.1998, str. 17.

Dyrektywa 70/524/EWG uwzględnia dopuszczenie dodatków, które mogą być używane we Wspólnocie. Dodatki określone w części II załącznika C do tej dyrektywy mogą być dopuszczone bez ograniczenia czasowego, pod warunkiem że zostały spełnione określone warunki. Użycie preparatu mikroorganizmów Bacillus licheniformis (DSM 5749) i Bacillus subtilis (DSM 5750) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla macior, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2437/2000 (2). Nowe dane dotyczące tego preparatu zostały dostarczone na poparcie udzielenia zezwolenia bez ograniczenia czasowego. Ocena wykazuje, że warunki takiego zezwolenia, ustanowione w dyrektywie 70/524/EWG, są spełnione. Odpowiednio, stosowanie tego preparatu u macior, jak określa załącznik I, powinno być dopuszczone bez ograniczenia czasowego. Użycie preparatu mikroorganizmów Bacillus cereus zam. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I–1012) do użycia po raz pierwszy dla świń do tuczenia, zostało tymczasowo dopuszczone dyrektywą Komisji 94/17/WE (3). Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt (SCAN) w raporcie na temat Bacillus cereus var.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 31 z 200417.8.2004

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 9 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.