Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 31

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 31

17.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/31

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 248 z 22 lipca 2004 r.) W decyzji 2004/555/WE dodaje się następujące załączniki I i II: „ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I / BIJLAGE I / ANEXO I / BILAGA I / LIITE I / PŘÍLOHA I / LISA I / PIELIKUMS I / PRIEDAS I / I. MELLÉKLET / ANNESS I / ZAŁĄCZNIK I / PRILOGA I / PRÍLOHA I

(EUR) Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Medlemsstat Jäsenvaltio Členský stát Liikmesriik Dalībvalsts Valstybė narė Tagállam Stat Membru Państwo Członkowskie Država članica Členský štát Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Bidragsberättigande kostnader Hyväksyttävät menot Způsobilý Abikõlblikud kulud Attaisnotie izdevumi Reikalavimus atitinkančios išlaidos Támogatható kiadás Nefqa eliġibbli Wydatki kwalifikujące się Upravičeni izdatki Oprávnené náklady Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunitą Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuićão max. da Comunidade Gemenskapens maximala bidrag Yhteisön osuus enintään Maximální výše příspěvku Společenství Maksimaalne ühenduse toetus Kopienas maksimālais ieguldījums Maksimalus Bendrijos paramos dydis Maximális közösségi hozzájárulás Kontribuzzjoni massima tal-Kumunitą Maksymalny wkład Wspólnoty Maksimalni prispevek Skupnosti Maximálna výška príspevku spoločenstva

BELGIË/BELGIQUE DANMARK DEUTSCHLAND ΕΛΛΑΔΑ ESPAĄA FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND PORTUGAL SUOMI SVERIGE UNITED KINGDOM Total/I alt/Σύνολο/ Totale/Totaal/Totalt/Yhteensä

869 279 4 302 350 2 816 800 1 620 564 6 177 757 4 616 812 3 668 569 3 540 473 2 963 792 2 699 489 817 860 2 050 176 7 314 993 43 458 914

434 640 2 151 175 1 408 400 810 282 3 088 879 2 308 406 1 834 285 1 770 237 1 481 896 1 349 744 408 930 1 025 088 3 657 497 21 729 459

L 269/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2004

ANEXO II / BILAG II / ANHANG II / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II / ANNEX II / ANNEXE II / ALLEGATO II / BIJLAGE II / ANEXO II / BILAGA II / LIITE II / PŘÍLOHA II / LISA II / PIELIKUMS II / PRIEDAS II / II. MELLÉKLET / ANNESS II / ZAŁĄCZNIK II / PRILOGA II / PRÍLOHA II

(EUR) Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Medlemsstat Jäsenvaltio Členský stát Liikmesriik Dalībvalsts Valstybė narė Tagállam Stat Membru Państwo Członkowskie Država članica Členský štát Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Bidragsberättigande kostnader Hyväksyttävät menot Způsobilý Abikõlblikud kulud Attaisnotie izdevumi Reikalavimus atitinkančios išlaidos Támogatható kiadás Nefqa eliġibbli Wydatki kwalifikujące się Upravičeni izdatki Oprávnené náklady Contribución máxima de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Maximum Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunitą Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuićão max. da Comunidade Gemenskapens maximala bidrag Yhteisön osuus enintään Maximální výše příspěvku Společenství Maksimaalne ühenduse toetus Kopienas maksimālais ieguldījums Maksimalus Bendrijos paramos dydis Maximális közösségi hozzájárulás Kontribuzzjoni massima tal-Kumunitą Maksymalny wkład Wspólnoty Maksimalni prispevek Skupnosti Maximálna výška príspevku spoločenstva

BELGIË/BELGIQUE DANMARK DEUTSCHLAND ΕΛΛΑΔΑ ESPAĄA FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND PORTUGAL SUOMI SVERIGE UNITED KINGDOM Total/I alt/Σύνολο/ Totale/Totaal/Totalt/Yhteensä

0 13 091 0 215 510 0 483 177 109 751 1 041 797 428 683 950 208 262 959 159 719 1 798 836 5 463 731

0 4 582 0 75 429 0 169 112 38 413 364 629 150 039 332 573 92 036 55 902 629 593 1 912 308”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 9 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

 • Dz. U. L269 - 3 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.