Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1) Dz.U. L 42 z 16.2.1990, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 163/94 (Dz.U. L 24 z 29.1.1994, str. 2). (2) Dz.U. L 322 z 27.11.2002, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 909/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 61). (3) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

L 269/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2004

Sprawozdania należy przedkładać na CD-ROM-ie zgodnym z normą ISO 9660 lub równoważnym elektronicznym nośniku danych oraz na papierze. W przypadku sprawozdania rocznego 2005 obejmującego zgłoszenia przyjęte w roku 2004, Państwa Członkowskie mogą zadecydować, że sprawozdanie nie będzie zawierać: — wpływu finansowego nieprawidłowości pomiędzy 200 euro a 4 000 euro w punkcie 1.5, 2.5 i 10.3 załącznika III,

— informacji wymaganej w punkcie 1.7 załącznika III.” 3) Tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik III. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

17.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/11

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III

ELEMENTY SPRAWOZDANIA ROCZNEGO NA MOCY ART. 11

1. 1.1

Przeprowadzanie kontroli w urzędach celnych wywozu Liczba zgłoszeń wywozowych w podziale na sektory, przypadająca na urząd celny, niewyłączonych na mocy art. 2 przy obliczaniu minimalnej ilości kontroli. Wskazanie, czy zgłoszenia zostały wyłączone na mocy art. 2 ust. 2 lit. a), czy na mocy art. 2 ust. 2 lit. b). Liczba kontroli bezpośrednich przeprowadzonych dla danego sektora przypadająca na urząd celny. O ile ma to zastosowanie, lista urzędów celnych stosujących zmniejszone ilości kontroli na mocy art. 6 lit. c). Liczba kontroli przypadająca na sektor, które doprowadziły do wykrycia nieprawidłowości, skutki finansowe wykrytych nieprawidłowości, jeżeli wielkość wnioskowanych refundacji przekracza 200 euro oraz, o ile ma to zastosowanie, numer referencyjny stosowany dla celów przekazywania informacji, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 595/91 (*). O ile ma to zastosowanie, aktualizacja dotycząca liczby nieprawidłowości, o których poinformowano Komisję we wcześniejszych sprawozdaniach rocznych. Wnioskowana dla sektora wielkość refundacji zgłoszeń podlegających kontrolom bezpośrednim. Przeprowadzanie kontroli podmiany w urzędach celnych wyjścia Liczba dni przypadających na urząd celny wyjścia, w których produkty objęte refundacjami wywozowymi, które nie zostały zaplombowane zgodnie z art. 10 ust. 2 akapit pierwszy opuściły obszar celny Wspólnoty przez dany urząd celny wyjścia. Liczba kontroli podmiany, o których mowa w art. 10 ust. 2 przeprowadzonych w urzędzie celnym wyjścia. Liczba zgłoszeń wywozowych, w przypadku których urząd celny nie zaplombował środka transportu lub opakowania Liczba zgłoszeń wywozowych, w przypadku których plomby umieszczone przy wysyłce zostały zdjęte bez nadzoru celnego lub zostały naruszone, lub dla których nie zostało udzielone zwolnienie z obowiązku plombowania na mocy art. 357 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

1.7 2. 2.1

2.2 2.3

2.4

Liczba szczegółowych kontroli podmiany, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia, przeprowadzonych w urzędzie celnym. Liczba kontroli podmiany, o których mowa w art. 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, które doprowadziły do wykrycia nieprawidłowości, wykryte skutki finansowe nieprawidłowości przekraczające wartość refundacji 200 euro, oraz, o ile ma to zastosowanie, numer referencyjny stosowany dla celów przekazywania informacji, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 595/91.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 31 z 200417.8.2004

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 3 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.