Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

Data ogłoszenia:2004-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9

Strona 1 z 4
17.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1454/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2090/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośrednich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do refundacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Powyższe sprawozdania roczne powinny zostać opracowane na tej podstawie, począwszy od sprawozdania z roku 2005 obejmującego rok 2004. Ponieważ dla celów gromadzenia informacji na temat wysokości wnioskowanych refundacji Państwa Członkowskie potrzebować mogą dostosowań o charakterze organizacyjnym, mogą one zdecydować o uwzględnieniu takich informacji w raporcie z roku 2006, obejmującym rok 2005.

Zainteresowane Komitety Zarządzające nie wydały opinii w terminie ustalonym przez ich przewodniczących,

Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/2002 (2) wymaga, aby Państwa Członkowskie przeprowadzały określoną liczbę kontroli podmiany w każdym roku kalendarzowym, która to liczba nie może być mniejsza niż liczba dni, w których produkty objęte refundacjami wywozowymi opuszczają obszar celny Wspólnoty. Należy wyjaśnić, że liczba kontroli podmiany nie powinna być mniejsza niż liczba dni lub połowa liczby dni, w których produkty objęte refundacjami wywozowymi, które nie zostały zaplombowane zgodnie z art. 10 ust. 2 pierwszy akapit, opuszczają obszar celny Wspólnoty przez dany urząd celny wyjścia. Artykuł 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2090/2002 wymaga, aby Państwa Członkowskie przedkładały sprawozdania roczne zawierające ocenę wykonania i skuteczności kontroli przeprowadzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia i procedur zastosowanych do wyboru towarów podlegających kontrolom bezpośrednim. Artykuł 26 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3) wymaga również, aby Państwa Członkowskie przedkładały sprawozdania roczne zawierające ocenę wykonania i skuteczności kontroli przeprowadzonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2090/2002 w sprawie deklaracji płatności. W celu zapewnienia przejrzystości i umożliwienia dokonania wspólnej oceny należy bardziej szczegółowo określić elementy wyżej wymienionych sprawozdań rocznych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2090/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 10 ust. 2 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

(2)

„Liczba kontroli podmiany przeprowadzonych w każdym roku kalendarzowym nie jest mniejsza niż liczba dni, w których produkty objęte refundacjami, które nie zostały zaplombowane zgodnie z akapitem pierwszym, opuszczają obszar celny Wspólnoty przez dany urząd celny wyjścia.

(3)

W przypadku gdy tylko jeden eksporter podlega kontroli podmiany, liczba ta nie może być mniejsza niż połowa liczby dni, w których produkty objęte refundacjami, które nie zostały zaplombowane zgodnie z akapitem pierwszym, opuszczają obszar celny Wspólnoty przez dany urząd celny wyjścia”.

2) Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

(4)

„Artykuł 11 Przed dniem 1 maja każdego roku Państwa Członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie zawierające ocenę wykonania i skuteczności kontroli przeprowadzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia i procedur zastosowanych do wyboru towarów podlegających kontrolom bezpośrednim. Sprawozdanie powinno zawierać elementy wymienione w załączniku III obejmującym zgłoszenia wywozowe przyjęte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 269 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 31 z 200417.8.2004

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/555/WE z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Dz.U. L 248 z 22.7.2004)

 • Dz. U. L269 - 26 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 21 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L269 - 19 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L269 - 17 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L269 - 14 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Avatec 15 % należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L269 - 3 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 200417.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.