Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2004-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 4

L 270/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (2), w szczególności jego art. 15 ust. 8 tiret drugie i trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

czoną opłaty zostać cukier

(4)

na wywóz. Dlatego też maksymalna wysokość wyrównawczej B za rok 2004/2005 powinna podniesiona do 37,5 % ceny interwencyjnej za biały.

Artykuł 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 ustala cenę minimalną za buraki B w wysokości 32,42 EUR za tonę, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 5 tego rozporządzenia, który przewiduje odpowiednie dostosowanie ceny za buraki B w wypadku dostosowania minimalnej wysokości opłaty wyrównawczej B. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

Artykuł 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 stanowi, że straty wynikające z obowiązku wywozu nadwyżki cukru wspólnotowego mają być pokrywane, w pewnych granicach, opłatami produkcyjnymi w odniesieniu do produkcji cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B. Artykuł 15 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 stanowi, że w przypadku gdy wpływy gotówkowe spodziewane z podstawowej opłaty produkcyjnej i opłaty wyrównawczej B, które nie mogą przekroczyć, odpowiednio, 2 % i 30 % ceny interwencyjnej za cukier biały na dany rok gospodarczy, mogą nie pokryć przewidywanych strat całkowitych za bieżący rok gospodarczy, maksymalna wartość procentowa opłaty wyrównawczej B ma zostać dostosowana do wysokości niezbędnej do pokrycia wspomnianych całkowitych strat, nie przekraczając jednakże 37,5 %. Zgodnie z tymczasowymi danymi dostępnymi obecnie wpływy gotówkowe z opłat wyrównawczych za rok gospodarczy 2004/2005, które mają zostać uzyskane przed dostosowaniem, mogą być niższe niż równowartość średniej straty pomnożona przez nadwyżkę przezna-

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Na rok gospodarczy 2004/2005 maksymalna wysokość opłaty wyrównawczej B, określonej w art. 15 ust. 4 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, zostaje zwiększona do 37,5 % ceny interwencyjnej za cukier biały. Artykuł 2 Na rok gospodarczy 2004/2005 cena minimalna za buraki B, określona w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 ustalona jest zgodnie z art. 15 ust. 5 tego rozporządzenia w wysokości 28,84 EUR za tonę. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. (2) Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 17 z 200418.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładającego tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego (Dz.U. L 267 z 14.8.2004)

 • Dz. U. L270 - 16 z 200418.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Węgierską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3117)

 • Dz. U. L270 - 14 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 11 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do stosowania w paszach (1)

 • Dz. U. L270 - 8 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Monteban, należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 5 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Sacox 120 microGranulate, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 3 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości niektórych kwot określonych w jego art. 14

 • Dz. U. L270 - 1 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.