Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Sacox 120 microGranulate, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

Data ogłoszenia:2004-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 5

Strona 1 z 2
18.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1463/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego „Sacox 120 microGranulate”, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 9g ust. 5 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Ponowna ocena Sacox 120 microGranulate przeprowadzona przez Komisję wykazała, że odpowiednie warunki ustanowione w dyrektywie 70/524/EWG są spełnione. Dlatego Sacox 120 microGranulate powinien zostać zatwierdzony na dziesięć lat jako dodatek paszowy powiązany z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu i włączony do wykazu rozdziału I, o którym mowa w art. 9t lit. b) tej dyrektywy. Zezwolenie dla dodatku paszowego jest teraz powiązane z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu i zastępuje poprzednie zezwolenie, które nie było powiązane z żadną konkretną osobą, wobec tego należy anulować zezwolenie wymienione w drugiej kolejności. Ponieważ nie istnieją żadne powody podyktowane względami bezpieczeństwa, uzasadniające natychmiastowe wycofanie produktu soli sodowej salinomycyny z rynku, należy dopuścić okres przejściowy wynoszący sześć miesięcy na upłynnienie istniejących zapasów tego dodatku paszowego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG kokcydiostatyki objęte załącznikiem I do tej dyrektywy przed 1 stycznia 1988 r. zostały tymczasowo zatwierdzone, począwszy od 1 kwietnia 1998 r., i przeniesione do załącznika B rozdział I w celu przeprowadzenia ich ponownej oceny jako dodatków paszowych powiązanych z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie ich do obrotu. Produkt soli sodowej salinomycyny, Sacox 120 microGranulate, jest dodatkiem należącym do grupy „Kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych”, wymienionych w rozdziale I załącznika B do dyrektywy 70/524/EWG. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie Sacox 120 microGranulate do obrotu przedłożyła wniosek o zezwolenie oraz dokumentację, zgodnie z art. 9g ust. 2 i ust. 4 tej dyrektywy. Artykuł 9g ust. 6 dyrektywy 70/524/EWG zezwala na automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania zezwolenia dla dodatków do czasu, aż Komisja podejmie decyzję, w wypadku gdy, z przyczyn niezależnych od posiadacza zezwolenia, nie jest możliwe podjęcie żadnej decyzji w sprawie wniosku przed upływem ważności zezwolenia. Ten przepis stosuje się do zezwolenia dla Sacox 120 microGranulate. Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt 26 kwietnia 2001 r. o pełną ocenę ryzyka i ten wniosek został następnie przekazany Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności. W toku procesu ponownej oceny zażądano wielu dodatkowych informacji i w związku z tym zakończenie ponownej oceny w terminie określonym w art. 9g było niemożliwe. Zespół Naukowy ds. Dodatków, Produktów lub Substancji Stosowanych w Paszach dla Zwierząt, działający przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności, przedstawił pozytywną opinię w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności Sacox 120 microGranulate w wypadku kurcząt przeznaczonych do tuczu.

(7)

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W rozdziale I załącznika B do dyrektywy 70/524/EWG wprowadza się następujące zmiany: Skreśla się dodatek paszowy sól sodowa salinomycyny, należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze”. Artykuł 2 Dodatek paszowy Sacox 120 microGranulate, należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze”, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia zostaje zatwierdzony do wykorzystania w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym Załączniku. Artykuł 3 Zezwala się na wykorzystanie istniejących zapasów soli sodowej salinomycyny w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 17 z 200418.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładającego tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego (Dz.U. L 267 z 14.8.2004)

 • Dz. U. L270 - 16 z 200418.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Węgierską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3117)

 • Dz. U. L270 - 14 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 11 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do stosowania w paszach (1)

 • Dz. U. L270 - 8 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Monteban, należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 4 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 3 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości niektórych kwot określonych w jego art. 14

 • Dz. U. L270 - 1 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.